Prawdziwie wolny chrześcijanin

Prawdziwie wolny chrześcijanin

Syn uczynił nas wolnymi… lecz do czego używamy tej wolności?

„Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.”
(Ew. Jana 8,36)

Jezus przez swoją śmierć na krzyżu uwolnił nas od zakonu grzechu i śmierci! (List do Rzymian 8,2) To jest łaska, której nie jesteśmy
w stanie pojąć!

W tej łasce znajdziemy wolność od wielu rzeczy, których doświadczamy w naszym codziennym życiu – tu i teraz.

Wolność, by nie popełniać grzechu

Grzeszyć – popełniać grzech – znaczy czynić coś, o czym wiemy, że jest przeciwne Słowu Bożemu i Bożej woli. W Ew. Jana 8,31-36 jest to doskonale wyjaśnione. Mamy pełną swobodę i wolność wyboru, by nie poddawać się, gdy jesteśmy kuszeni do grzechu.

„Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie
i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo
w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje
w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.”

To jest prawdziwa wolność!

Wolność od szatana

Możemy być wolni i nie pozwolić, by szatan nas nękał. Nie musimy słuchać jego kłamstw i oskarżeń o wszelkie możliwe sprawy. Jesteśmy wolni i możemy mu się przeciwstawić oraz zmiażdżyć go pod naszymi stopami. (List do Rzymian 16,20) Jeśli próbuje nas zmusić do słuchania go, możemy mu odpowiedzieć: „Nie! Zostałem drogo wykupiony, należę do Chrystusa i nie chcę mieć z tobą nic do czynienia!” Chwała niech będzie Bogu za taką wolność!

Wolność, by szanować innych

Mamy wolność ku temu, by pozwolić innym być wolnymi. Nie powinniśmy mieć żadnych wymagań, jeśli chodzi o to, jakimi ludzie powinni być lub co powinni robić. Każdy człowiek ma wolność ku temu, by podążać za swoim sumieniem i być posłuszny prowadzeniu Ducha we własnym życiu. Być może, z czystym sumieniem uczyniłem coś, co wcale nie jest wolnością dla kogoś innego i odwrotnie. Jeśli traktujemy innych i chcemy, by postępowali według naszego sumienia, wtedy możemy nałożyć na nich wielkie ciężary. Każdy ma niepodważalne prawo do postępowania według swojego własnego sumienia i musimy to uszanować. A sumienie jest płynne, zmienia się w miarę, jak Bóg daje nam światło na różne rzeczy. On objawia swoją prawdę każdemu na tyle, na ile jest w stanie przyjąć i znieść.

Wolność, by się zmienić

Nie musimy pozostać taką samą osobą, jaką byliśmy na początku! Bóg dał każdemu człowiekowi własną osobowość z różnymi zdolnościami, talentami i darami. Jednak w tym, co Bóg nam dał, odkrywamy nasze ograniczenia – to, co robimy, często jest zanieczyszczone szukaniem czci, własną dumą, pychą i innymi grzechami. Możemy się całkowicie uwolnić od tego wszystkiego! Idziemy drogą życia, na której znajdujemy w sobie te różne skłonności i mamy całkowitą wolność w Duchu, by je przezwyciężyć. Nasze uczynki mogą zostać oczyszczone tak, byśmy z tą osobowością, z jaką Bóg nas stworzył, mogli stać się błogosławieństwem, pomocą, radością i wzmocnieniem dla innych. To jest wspaniała wolność – wolność od ograniczeń grzechu!

Wolność, by dokonywać własnych wyborów

Mamy wolną wolę. Mamy całkowitą wolność, by dokonywać własnych wyborów. Jednak ponosimy odpowiedzialność za rezultat tych wyborów. Jeśli wybieramy według naszej woli, wtedy raz za razem mamy możliwość zobaczyć, dokąd prowadzą nasze wybory
i jaki jest ich rezultat. Mamy szansę zobaczyć, jak dobre lub jak złe były nasze wybory. W ten sposób wyciągamy wnioski z własnych doświadczeń i w miarę upływu czasu, uczymy się dokonywać coraz lepszych wyborów. Bóg kształci nas i sprawia, że stajemy się wyjątkowymi osobami!

To jest prawdziwa wolność!

Wolność, by być dobrym

Jesteśmy wolni, by czynić tak wiele dobra, ile tylko potrafimy! To grzech przeszkadza nam, by być dobrymi i czynić dobro dla innych. Jeśli nie jesteśmy niewolnikami naszej niecierpliwości, porywczości, zazdrości, itd. to możemy błogosławić i być dobrymi bez żadnych ograniczeń.

Bóg jest niesamowicie dobry, że dał nam tak wiele wolności. Jeśli wykorzystamy ją właściwie, dojdziemy do pokoju, radości
i sprawiedliwości we wszystkim, co czynimy.

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.”
(List do Galacjan 5,1)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.