Samuel: w jaki sposób mogę usłyszeć Boży głos

Samuel: w jaki sposób mogę usłyszeć Boży głos

Od momentu swoich narodzin, Samuel był wyjątkowy. Jego historia pokazuje nam, jak ważne jest zarówno słuchanie Bożego głosu, jak i posłuszeństwo temu głosowi za wszelką cenę.

Kapłan Heli był już w podeszłym wieku, gdy mały Samuel został przyprowadzony do świątyni, by żyć i służyć Panu. Chociaż synowie Heliego mieli przejąć kapłaństwo po śmierci ojca, nie mieli żadnego zainteresowania w tym, by służyć Bogu. Prawa i obrzędy żydowskie traktowali z pogardą, a kapłan Heli nie miał siły ani chęci, by karać swoich synów za ich niegodziwość. (I Księga Samuela 2,12-17)  W rezultacie Bóg nie był w stanie przemawiać do serca Heliego w taki sposób, jak przemawiał do innych ludzi – na przykład do Mojżesza. 

Kiedy mały Samuel przybył do świątyni, Bóg bacznie go obserwował. Matka Samuela złożyła obietnicę, że przyprowadzi Samuela do świątyni, by już od dzieciństwa mógł służyć Bogu. Bóg pamiętał o tym i czekał na właściwy moment, by przemówić do Samuela w sposób, w jaki nie był w stanie przemówić do Heliego ani do jego synów. 

Bóg znalazł czyste serce w Samuelu 

Co sprawiło, że ten młody chłopak był tak wyjątkowy, iż Bóg chciał do niego mówić? Jest napisane, że Słowo Pańskie w tamtych czasach było rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. (I Księga Samuela 3,1) Bóg ostrzegł Heliego, że jego dom zostanie zburzony: „I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy, i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed Pomazańcem moim po wszystkie dni.” (I Księga Samuela 2,35) Bóg szukał kogoś, kto ma czyste serce i znalazł je w Samuelu. 

Gdy Bóg zawołał Samuela w nocy, on pomyślał, że to Heli. Był nauczony posłuszeństwa, więc od razu wstał i pobiegł do Heliego. To wydarzyło się trzy razy i w końcu Heli zrozumiał, że to Bóg próbuje przemówić do tego chłopca. Powiedział więc Samuelowi: A gdy cię zawoła, powiedz: Mów, Panie, bo sługa twój słucha.” (I Księga Samuela 3,9)

Często myślałem o Samuelu i jego prostej odpowiedzi. Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest, by uważnie słuchać, kiedy Bóg próbuje do mnie mówić. Za czasów Samuela to właśnie prorocy i kapłani byli pośrednikami między Bogiem a ludźmi, lecz teraz Bóg może bezpośrednio mówić do nas przez swojego Ducha Świętego. Biblia zawiera Boże prawa i mądrość. Na przykład w Ew. Jana 14,21 jest napisane: „Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.” Jeśli więc najpierw będę miał Słowo Boże, a później będę mu posłuszny, wtedy otrzymam Ducha Świętego. Będąc wiernym, w coraz większym stopniu mogę uczyć się słuchać Bożego głosu w swoim sercu i ten głos będzie mnie prowadził w codziennym życiu.  

Szczere relacje z Bogiem 

Gdy Bóg po raz pierwszy przemówił do Samuela, miał dla niego ważne zadanie do wykonania; test sprawdzający jego wierność. Jest napisane, że Samuel bał się opowiedzieć Heliemu to, co Bóg mu powiedział. (I Księga Samuela 3,15) Jednak Heli chciał to usłyszeć, więc Samuel wszystko mu powtórzył: Bóg był gotowy spełnić obietnice i osądzić Heliego i jego synów oraz ustanowić Samuela, jako proroka dla swojego ludu. 

Samuel miał czyste serce, lecz Bóg chciał sprawdzić go w tej sytuacji. Tak samo jest z nami. Bóg posyła nam zadania, by przetestować naszą wierność. Mogą wydawać się trudne – być może Bóg mówi nam, by powiedzieć komuś prawdę, jak Samuel, chociaż wiemy, że ta osoba może nie chcieć jej usłyszeć. Jeśli jednak pragnę dowieść tego, że miłuję Boga ponad wszystko inne, wtedy muszę być posłusznym –w tym momencie, gdy Bóg mówi do mojego serca. Im szybciej jestem posłuszny, tym lepszy rezultat to przyniesie.  

Miejsca w Biblii, w których wspomniany jest Samuel, pokazują nam, że przez całe swoje życie zachował on czyste serce, a to sprawiło, że stale słyszał Boży głos. Gdy modlił się w imieniu ludzi, Bóg zawsze go wysłuchiwał. 

To grzech oddziela nas od Boga. Jeśli nie chcemy się uniżyć i być posłuszni względem Bożej woli, ani zniszczyć mocy grzechu w swoim życiu, to doświadczymy tego, że zostaniemy odcięci od Bożej łaski –jak kapłan Heli. Jeśli jednak zachowamy nasze serce w czystości, wtedy możemy mieć szczere połączenie z Bogiem i On będzie do nas przemawiał. Wtedy też możemy być Jego współpracownikami – tak, jak Samuel w swoim czasie! 

„Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.” (List Jakuba 4,6)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.