21 wersetów biblijnych o niebezpieczeństwie związanym z zazdrością i sposobie jej przezwyciężania

21 wersetów biblijnych o niebezpieczeństwie związanym z zazdrością i sposobie jej przezwyciężania

Z tymi wersetami już nigdy więcej nie musisz być niewolnikiem zazdrości!

Problem: Wersety biblijne na temat zazdrości

Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi o zazdrości: należy ona do „uczynków ciała” i jest niezwykle niebezpiecznym oraz niszczącym grzechem, którego całkowicie musimy się pozbyć! Przeczytaj poniższe wersety biblijne o zazdrości i zawiści, aby zobaczyć, jak okropne są te cechy. (Niektóre fragmenty zostały podkreślone przez redaktora)

„Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą” (List do Galacjan 5,19-21)

„Spokojne serce zapewnia ciału życie, lecz zazdrość jest zgnilizną dla kości.” (Przypowieści Salomona 14,30). [tłum. angielskie]

„Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości.” (List do Rzymian 13,13-14)

„Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.” (List do Galacjan 5,26)

„Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.” (List Jakuba 3,14)

„Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn.” (List Jakuba 3,16)

Rozwiązanie: miecz do walki z zazdrością!

Zazdrość jest nieodłączną częścią grzesznej, ludzkiej natury. W jaki sposób więc możemy przezwyciężyć zazdrość u jej podstaw? Słowo Boże wskazuje nam drogę do zwycięstwa nad wszelkim grzechem – mamy wstępować w ślady Jezusa, codziennie brać na siebie swój krzyż i zapierać się samych siebie! Możemy użyć tych wersetów jako miecza, aby odciąć zazdrość tak szybko, jak tylko uświadomimy sobie, że dana myśl lub uczucie pochodzi z zazdrości, która mieszka w naszym ciele. Możemy powiedzieć stanowczo i zdecydowanie „Nie!” do zazdrości, użyć Słowa Bożego w mocy Ducha i walczyć, dopóki nie zwyciężymy.

„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.” (Ew. Łukasza 9,23-24)

„Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” (List do Hebrajczyków 13,5)

„Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się (…)” (I List do Koryntian 13,4)

„A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.” (List do Kolosan 3,14)

„Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.” (List do Filipian 2,1-3)

 „Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych.” (List do Rzymian 12,15-16)

„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.” (List do Filipian 4,3-5)

„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ew. Mateusza 6,33)

Siła i moc, jakiej potrzebujemy

Bój może wydawać się twardy i możesz czuć się przytłoczony pokuszeniami, ale nie jesteś sam! Jezus Chrystus jest naszym wspaniałym przykładem – był człowiekiem, którego możemy naśladować! W ogniu walki pamiętaj o tych wersetach oraz o modlitwie i używaj ich, by przezwyciężyć zazdrość:

„Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4,15-16)

„A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.” (List do Hebrajczyków 2,18)

To właśnie tam, przy tronie łaski otrzymasz pomoc, jakiej potrzebujesz, by stać mocno w chwili pokuszenia i nie poddać się ani dać za wygraną. Nasz miłosierny Arcykapłan pomoże ci wytrwać w pokuszeniu!

Słowo o krzyżu jest mocą ku zbawieniu, a Jezus posłał nam Ducha Świętego, by nam pomóc. Duch będzie nas prowadził i da nam moc, by zapierać się samych siebie oraz przezwyciężyć wszelką zawiść, zazdrość i każdy inny rodzaj grzechu:

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.” (List do Rzymian 8,26)

„Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.” (List do Galacjan 5,16-17) 

„Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.” (List do Rzymian 8,12-13.)

Rezultat boju przeciwko zazdrości

Jeżeli używamy miecza Słowa Bożego i jesteśmy posłuszni Duchowi, wtedy przezwyciężamy zazdrość, a Bóg może stworzyć w nas coś nowego – stajemy się szczodrzy, miłujący, pełni błogosławieństwa, radujemy się z tymi, którzy się radują!

„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.” (List do Galacjan 5,22-25)

„Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.” (List Jakuba 3,17-18)

Wykorzystaj te wersety biblijne na temat zazdrości oraz sposoby jej przezwyciężania jako moc i inspirację, by żyć według Bożej woli oraz stać się błogosławieństwem dla innych w każdej okoliczności życia!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.