Święte postępowanie i bogobojność

Święte postępowanie i bogobojność

Święte postępowanie i pobożnośćto jedyna droga do prawdziwej wolności.

Święte postępowanie i bogobojność to jedyna droga do prawdziwej radości i wolności, która zakończy się największą wspaniałością, kiedy  nadejdzie przyjście Jezusa. Wszyscy ci, którzy oczekują na ten dzień, mogą go przyspieszyć jeszcze bardziej, dążąc do świętego postępowania i  bojaźniBożej.

Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?…Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju….Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.”( II List Piotra 3, 11-12, 14, 17).

Teraz chodzi o to, by jak nigdy dotąd pobudzać się do świętego postępowania i bojaźni Bożej. To nasz jedyny ratunek.  Ludzie na tym świecie zabiegają o wszystko inne, tyko nie o święte postępowanie i bogobojność, lecz oni idą na spotkanie zagłady.

Święte postępowanie jest oddzielone od wszystkiego tego, co ma do czynienia z grzechem i nieczystością. Tylko miłość do Chrystusa może dokonać  takiego radykalnego oddzielenia i tylko w tej miłości nie będziemy zawstydzeni, kiedy On przyjdzie ponownie. Jeżeli  miłujemy Boga, to nienawidzimy tego, co On nienawidzi i miłujemy to, co On miłuje. Jeżeli czyta się Słowo Boże, to nie można mieć żadnych wątpliwości co do tego.

Święte postępowanie jest oddzielone od wszystkiego tego, co ma do czynienia z grzechem i nieczystością.

Tymoteusz naśladował Apostoła Pawła w nauce i postępowaniu i został napomniany, by ćwiczyć się w pobożności. Powinniśmy z wielkim zainteresowaniem baczyć na postępowanie Jezusa i Apostołów a także na postępowanie innych świętych i bogobojnych osób – nie po to, by obserwować ich na ludzki sposób, ale by naśladować ich w Duchu i w prawdzie.

Co to jest bogobojność? „Bać się Pana – znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.” (Przypowieści Salomona 8, 13). Bojaźń Boża to społeczność z Panem w tej nienawiści.

Bojaźń Boża czyni nas mocnymi i nieporuszonymi tak, by nie dać się zwieść  i nie odpaść  z naszego mocnego stanowiska. Zwiedzenie panuje dzisiaj, jak nigdy dotąd. Ludzi błądzą i są oszukiwani. Wszystko idzie w kierunku bezprawia i rozwiązłości. Ludzie szukają wolności, która nie istnieje. Zamiast wolności wplątują się w coraz większy chaos i nędzę, a końcem wszelkiej bezbożności będzie Antychryst, który jest pełny bezprawia.

Tylko miłość do Chrystusa może dokonać takiego radykalnego oddzielenia i tylko w tej miłości nie będziemy zawstydzeni, gdy On przyjdzie ponownie.

Święte postępowanie i bojaźń Boża, to jedyna droga do wolności i radości a jej końcem jest największa wspaniałość przy ponownym przyjściu Jezusa. Wszyscy ci, którzy czekają na ten dzień, mogą go przyśpieszyć, dążąc  do świętego postępowania i bogobojności.

Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.”(List do Hebrajczyków 13, 5).

Wygląda na to, że będzie czas przepychu, kiedy Jezus przyjdzie ponownie. Ludzie będą budować i sadzić, jeść i pić, pobierać się i żenić, aż do dnia gdy Jezus przyjdzie. Miłość do pieniędzy zaślepia ludzi tak, że nie widzą prawdziwych i wiecznych wartości. Zarówno w czasach Noego, jak i w czasach Lota ludzie zostali zwiedzeni przez te ziemskie rzeczy i dlatego zginęli. Jednak zawsze znalazła się mała grupka tych, którzy zostali wyratowani.Bądźmy więc wśród tych, którzy są całym sercem oddani Bogu dzisiaj i zabiegają o święte postępowanie i bogobojność. Wtedy nie zostaniemy zawstydzeni przy Jego przyjściu.

Fragment artykułu opublikowany w miesięczniku zborowym „Ukryte Skarby”, wrzesień 1968 rok.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.