Sześć bardzo dobrych powodów ku temu, by czytać Biblię

Sześć bardzo dobrych powodów ku temu, by czytać Biblię

Dlaczego powinieneś dzisiaj wziąć do ręki swoją Biblię?

6 min ·

W Słowie Bożym leży niesamowita moc, która jest dostępna dla każdego z nas. Czy używasz tej mocy w swoim życiu?

Oto sześć powodów ku temu, byś wziąć swoją Biblię do ręki.

1. W Biblii zawarta jest wola Boża względem naszego życia

„Jaka jest wola Boża względem mojego życia?” W Biblii nie znajdziemy żadnego wersetu, który mówiłby o tym, jaki zawód powinniśmy wybrać, gdzie mamy mieszkać czy też z kim mamy się ożenić. Jednak napomnienia zawarte w Słowie Bożym, wytyczne linie, przykazania i zachęcenia dają nam konkretne i nieomylne wejrzenie w wolę Bożą względem nas we wszystkich aspektach naszego życia.

Apostoł Paweł pisze, że „Całe Pismo przez Boga jest natchnione …” (II List do Tymoteusza 3,16) W niektórych tłumaczeniach jest napisane, że całe Pismo jest zainspirowane przez Boga.

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym? Biblia jest inspirowana przez samego Boga! To jest Boże Słowo, które zawiera Jego mądrość, Jego dobroć, Jego intencje, Jego sądy, Jego serce. Czy jesteś tak bardzo zainteresowany tym, by zrozumieć wolę Bożą, że spędzasz czas przy Jego Słowie?

2. Biblia jest naszym pokarmem

Pomyśl, że mija dzień, w którym nic nie zjadłeś. Następnie tydzień, a potem miesiąc. W miarę, jak czas upływa, stajesz się coraz słabszy. Ciało potrzebuje pokarmu, by żyć. Tak samo jest w naszym duchowym życiu.

Przez naszego ducha możemy mieć kontakt z Bogiem. To nasz duch ma wejść do wieczności i potrzebuje pokarmu, by żyć i być czujnym względem woli Bożej. Jezus powiedział: „Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Ewangelia Mateusza 4,4) oraz: „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem.” (Ewangelia Jana 6,63)

Jeżeli pragniemy otrzymać życie i pokarm dla naszego ducha, to ważnym jest, byśmy spędzali czas, czytając Słowo Boże. W nim jest źródło życia! Słowo Boże zawiera nieskończenie wiele pomocy i mądrości. A jeśli czytamy i jesteśmy posłuszni przez ducha wiary, wtedy prowadzi nas to do ogromnego duchowego wzrostu.

3. Biblia daje nam moc osądu

Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.” (List do Hebrajczyków 4,12)

Dla nas, ludzi, jest czymś naturalnym, by szukać swego, (List do Filipian 2,21) i dlatego nie jest łatwo rozróżniać i rozdzielać dobro od zła. Nasze naturalne osądy są często zabarwione naszymi osobistymi poglądami, mniemaniami, uczuciami i doświadczeniami, które sprzeciwiają się dobrej i doskonałej woli Bożej.

Jednak Słowo Boże ma moc przenikania: rozcina i rozdziela wszystko to, co w naszym życiu jest egoistyczne i objawia to, co jest prawdą i co jest sprawiedliwe. „Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę?” (Księga Jeremiasza 23,29) Słowo Boże jest mocne; jest pełne autorytetu. To święty, obosieczny i przenikający miecz, który rozdziela pomiędzy naszą wolą, a wolą Bożą; to ogień, który pożera nieczystość oraz młot, który ma moc unicestwić wszelki grzech w naszej naturze! Czy nie chciałbyś skorzystać z tego Słowa w twoim własnym życiu?

4. Biblia uczy nas sprawiedliwości

Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.” (Psalm 119,9)

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. ” (II List do Tymoteusza 3,16-17)

Biblia zawiera wszelką wiedzę, jakiej potrzebujemy, by wejść do życia w prawdziwej czystości i sprawiedliwości. Uczy nas, w jaki sposób możemy w prawdzie naśladować Chrystusa. Zawiera słowa i przykłady bohaterów wiary, proroków, apostołów, Jezusa Chrystusa i samego Boga! Czy istnieje jakaś lepsza nauka, lepsza instrukcja dla tych, którzy pragną prowadzić życie miłe Bogu, naszemu Stwórcy?

5. Biblia zawiera moc do zwycięstwa

Chociaż podjęliśmy stanowczą decyzję, by z całego serca służyć Bogu i powstrzymać się od grzeszenia, jednak nadal doświadczymy pokus w naszym życiu. Apostoł Jakub mówi, że jesteśmy kuszeni, ponieważ pociągają i nęcą nas nasze własne chęci i pożądliwości (List Jakuba 1,14)

Na podstawie Pisma wiemy, że szatan wykorzystuje nasze naturalne chęci i pożądliwości. Próbuje i nakłania nas, byśmy byli nieposłuszni woli Bożej i kłaniali się rzeczom, które są dla nas zupełnie naturalne: własna cześć i chwała, bogactwo czy samozadowolenie. On kusił nawet Jezusa i próbował sprawić, by poddał się egoizmowi, pysze i szukaniu swego.

Jednak Jezus sprzeciwił się wszelkim pokuszeniom, które napotkał i w każdym ataku używał Słowa Bożego. „Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.” i dalej: „Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.” (Ewangelia Mateusza 4,1-11)

Czy ty także dajesz odpór każdemu pokuszeniu, które napotykasz w życiu? Czy napełniasz się świętym Słowem Bożym? Apostoł Paweł pisze: „Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” (List do Efezjan 6,17) Biblia, Słowo Boże jest orężem. To jest miecz, który daje nam władzę i moc, by zwyciężyć w chwili pokuszenia. Dlaczego już dzisiaj nie weźmiesz tego miecza do ręki?

6. Biblia jest pełna Bożych obietnic

I wreszcie, co jest nie mniej ważne, Biblia jest pełna wspaniałych obietnic. Mówi o wszystkim, co należy do bogobojnych!
Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.” (Objawienie Jana 2,7)

Boże obietnice dla tych, którzy postępują zgodnie z Jego wolą, są niemal nieograniczone. Czy jesteś żywo zainteresowany tymi drogocennymi obietnicami? Czy pragniesz zobaczyć, co Bóg czyni i co ma zamiar uczynić dla tych, którzy postępują według Jego woli? Wtedy przede wszystkim musisz wziąć do ręki swoją Biblię! Ona ci powie o wszystkich tych obietnicach, które mogą stać się twoim udziałem – zarówno w tym życiu, jak i w wieczności – jeżeli tyko będziesz wykonywał wolę Bożą.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.