Szkoła: Możliwość zwycięstwa

Szkoła. Już samo to słowo wywołuje dreszcze u wielu osób.

Napisane przez Nellie Owens
Szkoła: Możliwość zwycięstwa

Szkoła. Już samo to słowo wywołuje dreszcze u wielu osób. Stres, seksualne pokuszenia, obmówiska i szukanie czci, to tylko niektóre sytuacje, które każdego dnia młodzi chrześcijanie spotykają w tym środowisku.

Jednak to, że spotykamy takie sytuacje w szkole, nie oznacza, że mamy być zwątpiali. „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” (Księga Jozuego 1,9) Słowo Boże wyraźnie mówi, że dokładnie tak, jak Jezus jest z nami w kościele czy w domu, jest z nami również w klasie, czy kiedy idziemy korytarzem szkolnym lub wchodzimy do autobusu. On jest żywo zainteresowany nami i chce, by nam się powiodło!

Duch czasu jest mocny: widzimy, że grzech jest coraz powszechniej akceptowany. Słowo Boże mówi: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.” (Księga Izajasza 5,20) Wygląda na to, że właśnie tak się dzisiaj dzieje na świecie. Na przykład wielu młodych ludzi myśli, że opowiadanie brzydkich i sprośnych kawałów jest zupełnie normalne. I oczekują, że inni będą się śmiać, chociaż niekoniecznie muszą się z tym zgadzać. Wygląda na to, że bogobojne i zdrowe myśli zeszły na drugi plan i czasami są otwarcie wyszydzane.

Nie jest tajemnicą, że szatan pragnie zniszczyć Boży lud. (Ewangelia Łukasza 22,31 i I List Piotra 5,8) Dlatego też szkoła jest polem bitwy dla chrześcijan, którzy pragną zachować się w czystości. W dodatku może to być pole bitwy, z którego zawsze wychodzimy zwycięsko!

Szkoła jest polem bitwy, z którego zawsze możemy wyjść zwycięsko!

W Liście do Efezjan 6,10-13 Apostoł Paweł pisze: „W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

Te wersety wyraźnie mówią, że nie walczymy przeciwko innym ludziom; nauczycielom, kolegom i koleżankom z klasy, których widzimy na co dzień. Chociaż nasi koledzy lub koleżanki opowiadają brzydkie kawały, obmawiają i chcą, byśmy się zgodzili na coś, co jest przeciwne Słowu Bożemu, to możemy być pewni, że nie musimy walczyć przeciwko nim. My walczymy przeciwko tym bezbożnym trendom i poglądom, które są wśród nich. Oni są pod oddziaływaniem złych duchów, które próbują nas zniszczyć i odwrócić od czynienia woli Bożej.

Z natury jesteśmy pociągani i kuszeni przez nasze pożądliwości i bezbożne myśli (List Jakuba 1,14) Ale Apostoł Paweł napomina nas: „Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie pociski złego. Weźcie tez przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” (List do Efezjan 6,14-17)

Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem …

Jeżeli mamy wiarę w naszych sercach i Słowo Boże w naszym umyśle, to jesteśmy uzbrojeni i gotowi, by podjąć świadomą walkę przeciwko tym bezbożnym oddziaływaniom, które pragną wejść do naszych serc. Możemy modlić się do Boga, jak zachęca nas do tego Apostoł Paweł w Liście do Efezjan 6,10; Bóg da nam siłę jakiej potrzebujemy, by sprzeciwić się naszym naturalnym, złym skłonnościom i chęciom. Wtedy jesteśmy w stanie sprzeciwić się tym bezbożnym wpływom, które są obecne w szkole i wszędzie wokół nas. „Gdyż Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić.” (V Księga Mojżeszowa 20,4)

Nie tylko jesteśmy w stanie otrzymać zwycięstwo nad grzechem, ale możemy także być wysłannikami (ambasadorami) Chrystusa, do czego jesteśmy zachęcani w II Liście do Koryntian 5,20. Będziemy dobrym przykładem dla innych i pokażemy im, że jest możliwe panować nad grzechem w swoim własnym życiu. Możemy teraz pokazać ludziom, w jaki sposób być prawdziwym chrześcijaninem!

Wiedząc o tym, nie potrzebujemy już dłużej bać się pójść do szkoły. W zamian możemy się cieszyć, ponieważ szkoła stanie się miejscem, gdzie możemy być przykładem i możemy odnosić zwycięstwa oraz miejscem, gdzie możemy zostać przekształceni! „A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (List do Rzymian 12,2)

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.