Ważna lekcja dla każdego, kto nigdy więcej nie chce być zestresowany lub zatroskany

Ważna lekcja dla każdego, kto nigdy więcej nie chce być zestresowany lub zatroskany

Sam Jezus dał nam doskonałe rozwiązanie tymi prostymi słowami: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego...”

4 min ·

Nasza praca, płacenie rachunków, zaspokajanie osobistych potrzeb oraz potrzeb tych, za których jesteśmy odpowiedzialni, zajmuje znaczną część naszego życia. Takie obowiązki i zadania są bardzo ważne i istotne jest, abyśmy byli wiernymi i dobrymi szafarzami. Jednak łatwo jest zacząć się troszczyć i pozwolić, by nasze myśli zostały pochłonięte tymi wszystkimi zajęciami i troskami. Jednakże Jezus napomina nas, by się nie martwić i nie troszczyć, lecz „(…) szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ew. Mateusza 6,33). To daje nam wspaniałą możliwość, by uwolnić się od ziemskich trosk i skupić się na wiecznych wartościach w trakcie wykonywania naszych zadań i obowiązków, takich jak wychowywanie dzieci, bycie godnym zaufania pracownikiem i prowadzenie uczciwego życia w społeczeństwie.

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego

Z czego składa się Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość? I w jaki sposób można tego szukać?

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” (Księga Micheasza 6,8) Boża wola – Jego Królestwo – ma być sprawiedliwe (zgodne z prawem), pełne miłosierdzia i pokory. Naszą ludzką skłonnością jest żyć dla samych siebie i myśleć o tym, co sprawia nam przyjemność. To, by być sprawiedliwym i miłosiernym wymaga od nas zapierania się naszej ludzkiej woli. Musimy postępować względem innych tak, jakbyśmy chcieli, by inni postępowali względem nas. To oznacza, że musimy porzucić nasz własny egoizm i stawiać innych na pierwszym miejscu. Szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości oznacza, że świadomie wybieramy czynienie Bożej woli, zamiast swojej własnej.

Jeśli mamy pragnienie, by szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, stajemy się świadomi naszej niezdolności do tego, by przestać żyć samolubnie. Wkrótce zauważymy, że potrzebujemy łaski (pomocy), którą Bóg daje ludziom, chodzącym w pokorze przed Jego obliczem. (List Jakuba 4,6; I Piotr 5,5).

Zdobywanie Królestwa Bożego do swojego wnętrza

Jeżeli nakierujemy swoje myśli w ten sposób, wtedy „(…) Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim (…)” (II Księga Kronik 16,9). Przez Ducha Świętego Bóg okazuje swoją moc w naszym życiu. Nie tylko objawia nam nasz własny egoizm oraz niesprawiedliwość, ale także daje nam siłę, by się ich zaprzeć. Zamiast tego możemy stać się ludźmi sprawiedliwymi i pełnymi miłosierdzia.

Jeśli nasz wzrok jest coraz bardziej skupiony na Bożym Królestwie, wtedy otrzymujemy to Królestwo do naszego wnętrza przez posłuszeństwo Bożej woli. (Ew. Łukasza 17,21). W ten sposób poznajemy Go osobiście i coraz bardziej uwalniamy się od niepokoju i obaw, które towarzyszą szukaniu swojej własnej woli. Wtedy osobiście odkrywamy prawdę w słowach, napisanych przez apostoła Pawła do Rzymian: „Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.” (List do Rzymian 14,17) Zauważamy również, że Bóg jest mocny, by zaspokoić wszelkie nasze ziemskie potrzeby. Jesteśmy pocieszani raz za razem, gdy widzimy, jak Bóg otwiera drzwi, by dać nam to, czego potrzebujemy.

Jeżeli świadomie szukamy najpierw Królestwa Bożego i staramy się być posłuszni Jego Słowu, zamiast się troszczyć i martwić, wtedy doświadczamy, że Bóg jest wierny w wypełnianiu swoich obietnic. Życie staje się dążeniem do tego, by gromadzić wieczne skarby, podczas gdy nasze ziemskie potrzeby zostają zaspokajane!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.