Przymierze i obietnice: Dlaczego posłuszeństwo się opłaca

Przymierze i obietnice: Dlaczego posłuszeństwo się opłaca

Kiedy zawierasz przymierze z Bogiem, tak jak to uczynił Jezus, gdy jako człowiek żył tutaj na ziemi, otrzymujesz wspaniałe obietnice do swojego życia!

„Przeto pamiętajcie o tym, że (…) byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie”. (List do Efezjan 2,11 i 12)

Izrael zawarł przymierze z Bogiem i to przymierze dało im wiele wspaniałych obietnic. Jednak, w przypadku złamania tego przymierza, musieli przyjąć karcenie – spadała na nich kara Boża. Na Górze Synaj Bóg dał Izraelowi przykazania, aby je przestrzegali.

Został ustanowiony nowy rodzaj przymierza z Bogiem

Jezus narodził się jako człowiek, a gdy przyszedł na ten świat, powiedział: „Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi.” (List do Hebrajczyków 10,5-7)

To było przymierze, które Jezus zawarł ze swoim Ojcem. To przymierze obejmowało nie tylko przestrzeganie przykazań, lecz przede wszystkim wypełnianie woli Ojca.  W tym nie było żadnych ograniczeń. Aby nauczyć się posłuszeństwa, Jezus musiał złożyć siebie, jako ofiarę. (List do Hebrajczyków 5,8; List do Hebrajczyków 9,14). Musiał zrezygnować z własnej woli – musiał umrzeć, by wypełnić wolę Ojca. (Ew. Jana 6,38). Dzięki krwi wiecznego przymierza, Bóg podniósł tego wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, z martwych. (List do Hebrajczyków 13,20). Obietnice tego przymierza są o wiele większe, niż obietnice starego przymierza.

Bóg nie może zawrzeć tego nowego przymierza ze wszystkimi ludźmi, ale Jezus mówi: „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.” (Ew. Jana 10,27). Dotyczy to nie tylko Żydów, gdyż dzięki zwiastowaniu ewangelii Chrystusowej, owce są zgromadzane ze wszystkich ludów i narodów. Jezus powiedział: „A one idą za mną”, i zawierają to samo przymierze, co Jezus. Chrzest jest tego świadectwem. „Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?” (List do Rzymian 6,3-5). To jest śmierć nad naszą własną wolą, byśmy mogli kroczyć i prowadzić nowe życie – według woli Ojca, tak jak Jezus. Wtedy Jezus stanie się naszym Pasterzem, a my otrzymamy dział w tym samym przymierzu krwi, która również nam daje prawo do zmartwychwstania i do pochwycenia, kiedy spotkamy Jezusa na obłokach. (I List do Tesaloniczan 4,16-17).

Obietnice przymierza

Jeśli jesteśmy wierni przymierzu, wtedy wszystkie obietnice wypełnią się na nas – mamy do nich prawo. Przeczytaj o nich, a jeśli w nie uwierzysz, twoje serce się rozgrzeje. Przede wszystkim nie musisz już więcej troszczyć się o swoje ziemskie potrzeby. Wszystko będzie ci dodane, jeśli czynisz Bożą wolę. (Ew. Mateusza 6,31-34). Wtedy otrzymasz dział w Boskiej naturze i unikniesz skażenia na tym świecie. (II List Piotra 1,4). Staniesz się Bożym dziedzicem i razem z Jezusem zostaniesz uwielbiony. (List do Rzymian 8,17). Usiądziesz razem z Nim na tronie, tak jak Jezus zasiadł ze swoim Ojcem na Jego tronie. (Objawienie Jana 3,21) I tak możemy dalej kontynuować: „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” (I List do Koryntian 2,9)

Osoby, które miłują Boga, przestrzegają Jego przykazań. (Ew. Jana 14,15). Są wierne w przymierzu, tak jak ich wielki Pasterz; i będą razem z Nim żyć w chwale. (II List do Tymoteusza 2,11-12).

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany pod tytułem „Przymierze i obietnice” w czasopiśmie Ukryte Skarby (Skjulte Skatter) we wrześniu 1964 roku.

©Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.