Prowadzenie Duchem

Prowadzenie Duchem

Nawet nasze najlepsze uczynki i najlepsze intencje będą daremnym wysiłkiem, jeśli nie zostały natchnione przez Ducha Świętego.

Pomoc Ducha przychodzi zawsze we właściwym momencie

Bóg nie czyni niczego, aż do momentu, w którym jest absolutnie konieczne, by objawił nam swoją wolę. Wszystko, co człowiek czyni zanim Bóg zacznie działać, nie pochodzi od Niego, nawet jeśli zamiar i intencje mogły wydawać się dobre. Duch Pański nie czyni niczego, zanim nie nadejdzie właściwy czas. Objawia się w chwili, gdy jest to potrzebne, ani sekundy wcześniej i ani sekundy później. Na próżno się Go szuka, jeśli nie jest to niezbędne, by Go znaleźć. Boża wierność jest nieskończenie wielka i On daje się poznać ludziom dokładnie we właściwym czasie, ale nigdy wcześniej.

W Starym Przymierzu Bóg objawiał się na wiele sposobów i posyłał swoje światło na różne sprawy i sytuacje. W Nowym Przymierzu – w Jezusie Chrystusie – Bóg prowadzi nas przez wiarę. W pierwszym przypadku ludzie widzieli światło jakby z oddali i potrafili wcześniej przemyśleć, jak powinni postąpić; w drugim prowadzenie jest zawsze uzależnione od Bożego działania i chwili, która wymaga całkowitego zaufania i oddania się Jemu. Dziecięce zaufanie nie pyta: Dlaczego? Czeka cierpliwie bez względu na to, ile czasu to zajmie, gdyż wie, że Boża troska i pomoc nadejdzie we właściwym momencie.

Zaufanie i posłuszeństwo prowadzą do objawienia i przekształcenia

Im większe jest nasze zaufanie do Boga, tym większe będzie oddanie się Jemu i tym wierniejsze naśladowanie Go. W ten sposób otrzymamy Boże objawienia i staniemy się uczestnikami tego, o czym apostoł Paweł mówi w Liście do Efezjan 1,17: „(…) aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego”.

 Osoba niewierna tłumi głos Ducha i wkrótce nie będzie w stanie rozpoznać Jego cichego szeptu. Nikt nie jest tak delikatny, jak Duch Boży i nikt nie wycofuje się tak szybko, jak On.

Duch Boży działa na dwa sposoby: pociąga i delikatnie namawia, albo przekonuje i karci. Jeśli będziemy zważać na Jego głos, objawi nam swoje ukryte skarby i doprowadzi do swoich skarbców, pozwoli nam dojść do poznania Boga. Ci, którzy poddają się Jego prowadzeniu i trosce, zostaną przekształceni na obraz Chrystusa i otrzymają dział w boskiej naturze. (II List Piotra 1,4).

Duch Boży prowadzi nas w prawdzie. Jego dziełem jest wyprowadzić nas z ciemności i mroku do światła i chwały. Ten Duch nie mówi sam z siebie, lecz to, co słyszy, to mówi. Nawet nasze najlepsze uczynki i najlepsze intencje będą daremne, jeśli nie zostały natchnione przez Ducha Świętego. Zważaj więc uważnie na ten głos i postępuj według tego, co mówi, a wtedy będziesz również pełnił „moje uczynki” opisane w Objawieniu Jana 2,26.

Duch prowadzi nas nową i żywą drogą

Życie, prowadzone zgodnie z przewodnictwem Ducha, jest życiem ukrytym w Bogu, ponieważ nikt poza tobą i Bogiem nie jest w stanie tego zrozumieć. Kiedy ten doświadczony Mistrz i Przywódca daje nam swoje objawienia, wtedy cała zewnętrzna chwała i blask blednie, dusza milknie, ale nasze ucho się otwiera. Jeśli porównamy to, co zewnętrzne z tym wewnętrznym życiem,  zrozumiemy różnicę między tym, co ludzkie, a tym, co boskie.

Boże prowadzenie nie zawsze wywołuje w nas dobre uczucia. Celem Bożego działania jest chwała poza ciałem, a droga do tego prowadzi właśnie przez ciało. Ta nowa i żywa droga została nam otworzona poprzez zasłonę, to jest przez Jego ciało. (List do Hebrajczyków 10,20). Duch Święty jest naszym przewodnikiem na tej drodze, a my jesteśmy Jego naśladowcami.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy został opublikowany w czasopiśmie Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w lutym 1912 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.