Zniechęcenie: broń, jakiej potrzebujesz, aby je pokonać

Zniechęcenie: broń, jakiej potrzebujesz, aby je pokonać

Od czasu do czasu możemy być kuszeni do zniechęcenia w naszym życiu. Jednak, używając tych wersetów, jako broni, nigdy nie musimy ulegać temu zniechęceniu!

Zniechęcenie jest czymś, czemu wszyscy musimy stawić czoła w naszym chrześcijańskim życiu. Jest to „wróg”, który może zatrzymać nasz rozwój oraz skraść nam pokój, radość i nadzieję. Jednak tego wroga możemy pokonać, jeśli rozumiemy i praktykujemy prawdy zawarte w Słowie Bożym. W Biblii znajduje się wiele wersetów przeciwko zniechęceniu – a my po prostu musimy w nie uwierzyć!

Wyobraź sobie, że pewien żołnierz zostaje wezwany na pole bitwy. Gdy się przygotowuje, myśli zwątpienia, strachu i niepewności pojawiają się w jego głowie. „Nie jestem wystarczająco dobrym żołnierzem. Nie mam tego, co trzeba. Doznałem już porażki, więc to się może źle skończyć. Nikt tak naprawdę o mnie nie dba, nikogo nie obchodzę. Wynik walki właściwie nie ma znaczenia. Ta ofiara jest zbyt wielka. Jest zbyt wielu wrogów. Armia nieprzyjaciela jest zbyt silna.”

Istnieją dwie możliwości:

 • Żołnierz stale rozmyśla i zastanawia się nad swoimi wyborami. Jego pewność siebie powoli zanika. Zgadza się z myślą: „Nie jestem wystarczająco dobry”. Wierzy, że: „ta walka dla mnie nie zakończy się pomyślnie”. „To z pewnością się nie powiedzie”. Nie chwyta więc swojej broni. Wątpliwości i strach paraliżują jego ruchy. Nie ma odwagi ani siły, by postawić stopę na polu bitwy.

albo

 • Żołnierz jest przygotowany do walki; wie, co robić. Bierze do ręki swój miecz. „Mam dobrego Dowódcę, któremu ufam. On troszczy się o mnie i pomoże mi w tej walce”. Podnosi również swoją tarczę. „Mój Dowódca pokonał tego samego wroga i ja także potrafię tego dokonać. Tak, wróg jest mocny, ale nasza armia jest silniejsza. Ta bitwa ma kluczowe znaczenie; a nagroda jest wspaniała. Powiedzie mi się!”

Wersety Biblijne przeciwko zniechęceniu – to broń, jakiej potrzebujesz, aby je pokonać

Pokonywanie zniechęcenia wymaga wysiłku, wytrwałości i odwagi. Bądź dobrym żołnierzem i wierz tylko głosowi nadziei. Bądź odważny! Bądź mocny! Zaufaj Jezusowi, naszemu zwycięskiemu Dowódcy, który utorował tę drogę.

Uzbrój się w broń światłości, w Słowo Boże, które jest pełne prawdy, wiary i czystości.

Czy grzechy z przeszłości są dla ciebie obciążeniem?

Jeżeli szczerze poprosisz Boga o przebaczenie, wtedy On wrzuci twój grzech do morza tak, jak mówią o tym poniższe wersety Biblijne. Jeśli Bóg je wyrzucił, ty również możesz to uczynić!

 • Księga Micheasza 7,19: „Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.”
 • I List Jana 1,9: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.”
 • List do Filipian 3,13: „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną.”

Czy upadłeś w grzech?

Upamiętaj się, bądź odważny i dąż dalej do tego, co dobre. Nie poddaj się zwątpieniu i oskarżeniom szatana, że to się nie uda. Jezus nigdy się nie poddaje, jeśli o nas chodzi i stale wstawia się za nami u Ojca, który miłuje nas bezwarunkowo. Poniższe wersety Biblijne dowodzą tego:

 • Przypowieści Salomona 24,16: „Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie; lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu.”
 • I List Jana 2,1: „Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.”
 • List do Rzymian 8,33: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.”
 • I List Piotra 2,20: „Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga.”
 • List Jakuba 4,7: „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.”

Komu wierzysz?

Szatan przychodzi ze zniechęcającymi, oskarżającymi i negatywnymi myślami, by kraść, zabijać oraz niszczyć naszą wiarę i odbierać nadzieję. Bóg przychodzi ze wsparciem, pomocą, pociechą, wiarą oraz nadzieją.

 • Księga Jeremiasza 29,11: „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.”
 • II List do Tymoteusza 1,7: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.”

Czy ta droga wydaje się zbyt trudna, a postęp zbyt wolny?

Nie poddawaj się! Droga zbawienia wymaga wiary oraz cierpliwości. Kiedy jesteś kuszony do zniechęcenia, niech poniższe wersety Biblijne dodają ci otuchy!

 • List do Hebrajczyków 10,23: „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę.”
 • II List do Tymoteusza 2,3: „Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.”
 • List do Hebrajczyków 10,35-36: „Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.”
 • List do Hebrajczyków 12,3: „Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni.”

Czy słuchasz, oglądasz lub czytasz coś, co niszczy twoją nadzieję?

 • List do Efezjan 5,11: „I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie.”
 • Księga Jeremiasza 2,13: „Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.”

Czy wykorzystujesz czas, by wzmacniać swoją wiarę?

 • List do Efezjan 6,13: „Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.”
 • List do Rzymian 10,17: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”
 • List Judy 1,20: „Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym.”
 • List do Hebrajczyków 12,12: „Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie.”

Czy doświadczyłeś Bożego karcenia?

Bóg troszczy się o ciebie i ma dla ciebie plan zbawienia. Pragnie zachować cię od grzechu oraz dać ci więcej swoich wspaniałych cnót. Karcenie jest dowodem Bożej miłości do ciebie!

 • List do Hebrajczyków 12,5-6: „Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.”
 • I List Piotra 5,6-7: „Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.”

Czy negatywne uczucia sprawiają, że wszystko staje się dla ciebie ciemne i niewyraźne?

Nasze emocje mogą być chwiejne, ale Słowo Boże jest prawdziwą skałą. Twój duch może wznieść się ponad zniechęcenie, nawet gdy twoje emocje i uczucia są nisko.

 • Psalm 61,3: „Z krańców ziemi wołam do ciebie w słabości serca: Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie!”
 • I List Jana 3,20: „Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.”
 • Księga Izajasza 40,31: „Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.”

 

Artykuł ten został zainspirowany artykułem “Zniechęcenie” napisanym przez Eliasa Aslaksena (po raz pierwszy opublikowany w języku norweskim przez Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag) oraz przez BCC Urbana Bible study.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.