W jaki sposób mogę pić ze źródeł zbawienia?

W jaki sposób mogę pić ze źródeł zbawienia?

Nasz Bóg jest Bogiem, który zbawia ludzi! W jaki sposób możemy otrzymać dział w tym zbawieniu?

5 min ·

„I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia.” (Księga Izajasza 12;3)

Życie może być jak długa podróż przez wielki, nieznany kraj. Nigdy nie próbowalibyśmy podróżować przez taki kraj bez wody do picia. Taka podróż mogłaby doprowadzić do wielkiego niebezpieczeństwa, a w końcu zakończyć się śmiercią, gdyby zabrakło nam wody. Bóg w swojej miłości i pełen miłosierdzia podróżuje razem z nami, by nam pomóc oraz nas zbawić.

Bóg Zbawienia

W Psalmie 68;21 jest napisane: „Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci.” To oznacza, że Bóg jest Bogiem, który zbawia ludzi! Zbawienie oznacza ratunek, uwolnienie czy wyzwolenie z krzywd lub też zniszczenia, jakie jest następstwem grzechu. Bóg daje nam Słowo życia wypełnione Duchem i mocą ku zbawieniu od grzechu oraz śmierci! Jeśli jesteśmy wierni, by szukać tych Słów życia, On nam je przypomina w różnych okolicznościach, by stały się okazją do czerpania z radością z tych zdrojów oraz możliwością zbawienia od grzechu!

Jezus mówi na przykład: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” (Ew. Mateusza 5;9) Jeśli pijemy tę wodę w sytuacji, gdy jesteśmy kuszeni do podążania za swoimi naturalnymi, złymi skłonnościami – jak posiadanie mocnego zdania, kłótliwość, wyniosłość i upartość – wtedy pijemy ze źródeł zbawienia. Postępując według słów Jezusa, stajemy się dziećmi Bożymi. Cóż za radość pić taką wodę!

W każdej sytuacji, jaka nas spotyka w ciągu dnia, możemy pić ze źródeł zbawienia, albo runąć w otchłań skażenia i zniszczenia. Można powiedzieć, że możemy wybrać: albo podążać za przykładem, który Jezus zostawił nam w Słowie Bożym, albo za swoimi własnymi ludzkimi skłonnościami. Jest wiele rzeczy, od których potrzebujemy zostać zbawieni; mamy więcej, niż wystarczająco możliwości do czerpania ze źródeł zbawienia!

Zielone niwy i spokojna woda

Jako ludzie mamy wiele „suchych miejsc”, gdzie pojawia się strach, niepokój, pożądliwość, żądze, chciwość, troski, zaufanie do różnych systemów, które tak łatwo się rozsypują, itd. Gdy pijemy ze źródeł w Słowie Bożym, możemy uwolnić się od tego wszystkiego, co dręczy ludzi dzień i noc. Tak wiele niepokoju i stresu ze względu na tak wiele spraw tworzy olbrzymi kraj, który jest podróżą naszego życia, lecz jednocześnie staje się pustynią i zabiera nam radość, jaką powinniśmy mieć. Bożym zamiarem nie jest to, byśmy byli dręczeni i prześladowani przez te rzeczy. On pragnie dla nas tego, o czym Dawid pisze w Psalmie 23;2: „Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.”

Jak możemy dojść na te zielone łąki oraz do tej spokojnej wody, do tego bogatego, obfitującego, szczęśliwego życia, wypełnionego wodą życia – Słowem Bożym i życiem Bożym? Tam prowadzi nas Jezus, ale my musimy Go słuchać i podążać za Nim.

„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.” (Objawienie Jana 22;17)

Ze szczerym sercem, w modlitwie i z prostym wołaniem możemy przyjść do Boga: „Panie, odpuść mi i wybaw mnie z tego suchego, pełnego grzechu życia! Daj mi Twoje zbawienie i pomóż mi!” (List do Hebrajczyków 5;7)

Rzeki wody żywej

Jeśli wierzymy w Boga i oddajemy się Jemu całym sercem, On od razu jest blisko nas! Zostajemy wypełnieni Jego słowem, Duchem, życiem i mocą. (Księga Ezechiela 36;25-27) W Ewangelii Jana 7;38 jest napisane: „Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.” Otrzymujemy nowe życie do swojego wnętrza przez Jego Słowo, które teraz praktykujemy i z którego pijemy w codziennych okolicznościach. Jezus powiedział: „Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” (Ew. Jana 4;14)

Teraz życie może wypływać z nas i zostajemy zbawieni w naszych okolicznościach – Księga Izajasza 12;2-6:

„Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu: Dziękujcie Panu, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie wśród ludów jego sprawy, wspominajcie, że jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraelski.” 

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.