Kim są synowie i córki Boga?

Kim są synowie i córki Boga?

Są to mężczyźni i kobiety, którzy zawarli przymierze z Bogiem, a całe stworzenie z utęsknieniem czeka na dzień, kiedy zostaną objawieni!

Czy kiedykolwiek czytałeś powieść lub oglądałeś film, w którym zwykły, młody chłopak, czy dziewczyna dowiadują się, że należą do arystokracji? Albo, że mają szczególny cel lub misję do spełnienia? Czy wiesz, że tacy mężczyźni i kobiety istnieją w dzisiejszych czasach? Oni są dziećmi Bożymi – Jego synami i córkami.

Całe stworzenie cierpi z powodu grzechu. Rodziny tęsknią za pokojem w swoich państwach i domach. Pokolenia utknęły w kręgu ubóstwa, przestępstw i uzależnień. Dzieci cierpią. Ludzie, obciążeni grzechem, są bezsilni względem niszczących nałogów i tęsknią za wolnością. Stworzenie Boże walczy o przeżycie. Ziemia męczy się i jest pod presją. Całe stworzenie oczekuje więc z tęsknotą objawienia się synów Bożych. (List do Rzymian 8, 19-22)

Kim są dzieci Boże?

Kim są synowie i córki Boga? Są to mężczyźni i kobiety, którzy zawarli przymierze z Bogiem i zobowiązali się wykonywać Jego wolę. Porzucili samolubne, egoistyczne życie dla własnych przyjemności i dążeń. Zdecydowali, że będą naśladować życie Jezusa i ofiarują samych siebie. Mieszka w nich Duch Boży i daje im moc, by przeciwstawili się złu oraz dążyli do dobra. Są posłuszni głosowi Bożemu i przestrzegają Jego przykazań. Podobnie, jak Mojżesz, wolą raczej cierpieć niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Mojżesz odwrócił się od chwały, bogactwa i „łatwego”, spokojnego życia. Wybrał służbę Bogu i Jego ludowi. (List do Hebrajczyków 11,24-26) Prawdziwe dzieci Boże czynią tak samo i są przez to oddzielone. Nie mogą robić i oglądać wszystkiego, co jest na topie, ani też utrzymywać kontaktów z różnymi osobami, ponieważ pragną zachować swoje serca w czystości od skażenia, jakie panuje na tym świecie. Nie chcą zasmucić Boga, ich miłującego Ojca. Cierpienie, jakie powstaje, kiedy zapieramy się własnej woli, jest tylko chwilowe i prowadzi do pokoju oraz radości ze zwycięstwa. To, co ofiarowali, przyniesie żniwo w postaci wiecznej nagrody.

Dzieci Boże prowadzą normalne życie. Nie obnoszą się w mediach społecznościowych ze swoimi dobrymi uczynkami, ani nie wyrażają skrajnych opinii. Nie mają tysięcy fanów, ani obserwujących. Jednak w ich codziennych okolicznościach ma miejsce drogocenna, ukryta praca. Są przekształcani, jak Jezus – ich Mistrz – na obraz Boga, który jest czysty i święty. Nie czynią tego, co podpowiadają im uczucia, bądź impulsy. Są rozważni i zastanawiają się, co jest miłe Bogu. Sprzeciwiają się grzesznym skłonnościom i czynią to, co właściwe. Jeśli ich uczucia szybują w górę i w dół, są kuszeni do zwątpienia, wtedy mocno trzymają się Słowa Bożego i Jego obietnic. Wzrastają w wierze i nadziei. Z całego serca ufają Bogu i szukają najpierw Królestwa Niebios.

Źrenica Bożego oka

Bóg czuwa nad nimi, gdyż są źrenicą Jego oka. Stoi po ich stronie, chętny i gotowy do pomocy, gdy o nią poproszą. Zaspakaja zarówno ich duchowe, jak i ziemskie potrzeby. Ludzie ci stają się coraz bardziej wolni od grzechów, które ich wiążą i obciążają, na przykład: bojaźń przed ludźmi, zazdrość, troski, niezadowolenie. Wszystko współdziała ku ich dobremu, jako możliwość, by wzrastać w Bożych cnotach. Dzieci Boże są oddane swojemu powołaniu, czynne w dobrych uczynkach, mocne w wierze i niewzruszone, jeśli chodzi o Boże prawa. Mają cel i kierunek w życiu – niebiańską wizję i codzienną misję.

Każdego dnia przechodzą trening i są szkoleni do swojego niebiańskiego powołania, którym jest panowanie razem z Bogiem. Ćwiczą uprzejmość, pokorę, posłuszeństwo, szczodrość, odwagę, czystość i cierpliwość. Miłują sprawiedliwość i trzymają się tego, co dobre i właściwe. Uczą się mówić „Nie” swoim grzesznym myślom, ujarzmiać swój język oraz swoje ciało.

Jednak nie zawsze synowie i córki Boga czynią to, co właściwe za pierwszym razem. Duch Boży naucza ich i koryguje. Osądzają samych siebie, kiedy mówią, czynią, lub myślą coś, co nie było doskonałe według Słowa Bożego i przyjmują Boże karcenie. Są odważni i stawiają czoła trudnym sytuacjom, gdyż Bóg jest po ich stronie. Są zdeterminowani. Nie poddają się, mimo, że są do tego kuszeni. Jeśli upadną w grzech, żałują i znowu wstają, aż nadejdzie dzień, w którym już nigdy więcej nie upadną. W pokorze proszą, szukają i pukają, aż Bóg odpowie z mocą oraz da im pomoc, której tak bardzo potrzebują. Pragną być wierni w każdym pokuszeniu. Wiedzą jednak, że są słabi według swojej ludzkiej natury, więc już wcześniej przygotowują się na sytuacje, które mogą nadejść. Poświęcają czas czytaniu Słowa Bożego, modlitwie oraz słuchaniu wzmacniających przemów. Wierzą w Jezusa i łaskę, która dzięki Niemu stała się dostępna ludziom. Gdy więc przychodzą pokuszenia, wielkie lub małe – oni zwyciężają tam, gdzie inni upadają, ponieważ w nich mieszka Słowo Boże, które jest połączone z wiarą.

Największe, najbardziej satysfakcjonujące powołanie

Dzieci Boże otrzymały największe i najbardziej satysfakcjonujące powołanie. „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” (I List Piotra 2,9). Przynoszą cześć i chwałę Bogu w swoich sercach, gdyż to On wykonuje wspaniałe i niezwykłe dzieło w nich. Są żywymi przykładami Bożej dobroci, Jego mocy i łaski. Nawiązali społeczność z tymi, którzy szli przed nimi oraz z ludźmi o tym samym zmyśle na całym świecie. Odłożyli różnice, wymagania i rywalizację, by połączyć się więzami, które nigdy się nie zerwą, przyjaźnią, której nawet śmierć nie zakończy.

W wyznaczonym czasie każdy Boży syn i każda Boża córka zostaną przyjęci do swojego prawowitego, niebiańskiego domu, gdzie w miłości i sprawiedliwości będą panować razem z Bogiem na wieki. Będą brać udział w uzdrawianiu narodów, pocieszać smutnych, osuszać łzy, wzmacniać słabych oraz uczyć innych życia w czystości i dobroci. Będą korzystać z tego, co każdego dnia zdobywali tutaj na ziemi, by wprowadzić ludzkość w nową i wspaniałą erę.

Czy chcesz być synem lub córką Boga? Jest jeszcze czas. Możesz dołączyć do tej zwycięskiej, nieocenionej, postępowej i niezwykłej grupy. „Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; a ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.” (II List do Koryntian 6,17-18)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.