Wiara, nadzieja, miłość: one się ostoją!

Wiara, nadzieja, miłość: one się ostoją!

To ważne, by wiedzieć, w jaki sposób można się ostać w codziennym chrześcijańskim boju przeciwko grzechowi.

„Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.” (I List do Koryntian 13,13)

Bez wiary, nadziei i miłości nie potrafimy inaczej, jak tylko przegrywać w różnych próbach życia, ale z tymi trzema nie potrafimy inaczej, jak tylko się ostać. Bez wiary nie można podobać się Bogu, a bez miłości jesteśmy niczym. Bez wiary i miłości nie mamy żadnej nadziei, lecz z wiarą i miłością możemy się radować w żywej nadziei, w której nie zostaniemy zawstydzeni.

Jezus mówi w Ew. Łukasza 21,36: „Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.” Czytamy w Piśmie, że przed powtórnym przyjściem Jezusa nastaną trudne czasy. Miłość oziębnie, a ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na świat. (Ew. Łukasza 21,26) Jezus kontynuuje: „Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło (…)” (Ew. Łukasza 21,34-35)

Można się załamać pod ciężarem tego, co się widzi i słyszy wokół siebie. Nie mamy wtedy wiary, która dzięki żywej nadziei trzyma nas w górze. Syn Człowieczy ostał się we wszystkim. Nikt i nic nie mogło Go przezwyciężyć! W tym samym Duchu oraz miłości również my możemy się ostać razem z Nim – teraz i na całą wieczność.

Przez Bożą moc jesteśmy strzeżeni przez wiarę w zbawienie, które jest przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. (I List Piotra 1,5) Oczami wiary widzimy to wielkie zbawienie i wspaniałość, dla których jesteśmy zachowani. Wtedy możemy cierpieć, nieść oraz znosić wszystko „patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego.” (List do Hebrajczyków 12,2)

„Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.” (List do Efezjan 6,13)

Toczymy bój ze złymi mocami i musimy się dobrze uzbroić, by dokonawszy wszystkiego, móc się ostać – również w dniu złym! A mając wiarę, nadzieję i miłość z całą pewnością się ostaniemy!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.