Wieczne obietnice dla tego, kto zwycięży

Nagroda za prowadzenie zwycięskiego życia jest nieopisanie wielka.

Napisane przez Kathryn Albig
Wieczne obietnice dla tego, kto zwycięży
 • Wieczne obietnice dla tego, kto zwycięży
 • Kiedy Apostoł Jan otrzymał objawienie na wyspie Patmos, poselstwo, które dał mu Jezus, miało zostać wysłane do siedmiu Zborów. Każde z tych objawień zawierało obietnicę nagrody dla tego, kto zwycięży. Wspaniałe obietnice, których – naszym ludzkim rozumem – nie potrafimy całkowicie pojąć.

  Bardzo ważnym jest skupić się na nagrodzie, która należy się temu, kto zwycięży – jest to bardzo ważne, by pojąć, dlaczego żyjemy i dlaczego opłaca się prowadzić życie ucznia. Kiedy znajdujemy się w okolicznościach, gdzie czujemy, że „pod każdym względem jesteśmy uciskani” (II List do Koryntian 4,8-11) i czujemy, że „zasmuceni bywamy rozmaitymi doświadczeniami” (I List Piotra 1,6) wtedy rzeczywiście potrafimy się cieszyć!

  Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.”(List do Rzymian 8,18)

  Ten, kto zwycięży

  Przypomnijmy kilka obietnic, które Jezus daje nam w Objawieniu Jana:

  Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.” (Objawienie św. Jana 2,7)

  Wieczne życie z Ojcem i Synem!

  Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.” (Objawienie św. Jana 3,12)

  Nowe Jeruzalem to Oblubienica Chrystusa (Objawienie św. Jana 21, 2 i 9-11). Jezus wypisał na nas Boże imię, nazwę nowego Jeruzalem i swoje nowe imię i uważa nas za swoją własność: jest to potwierdzenie tego, że należymy do Niego i do Jego Ojca.

  Sumą wszystkich tych obietnic jest bogata wieczność.

  Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.” (Objawienie św. Jana 3,21)

  Będziemy rządzić razem z Jezusem!

  „Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.” (Objawienie św. Jana 21,6-7)

  Niebiański wzrok

  Musimy odwracać nasze oczy od ziemskich rzeczy i nie cenić ich, ponieważ mamy coś o wiele większego, czego możemy oczekiwać. Jeżeli rzeczywiście wierzymy we wspaniałość nagrody, jaką zostanie nagrodzona prawdziwa, wypróbowana wierność, to zostajemy napełnieni duchem wyczekiwania. Wtedy doświadczamy, że nasze królestwo nie jest z tego świata (Ewangelia Jana 18,36). Prowadzimy nasze życie w sprawiedliwości i z radością oczekujemy tego dnia, gdy zostaniemy zjednoczeni z Jezusem i otrzymamy od Niego wieczną zapłatę.

  Słowo „nagroda” nie jest wystarczająco mocne, by określić to, czego doświadczymy tam w wieczności. Możemy szukać we wszystkich językach świata właściwego słowa, które byłoby w stanie opisać wspaniałość, jaka tam będzie, lecz nigdy nie uda się znaleźć słowa, które mogłoby wyrazić tę niebiańską sprawiedliwość. Jeżeli w to wierzymy, wtedy łatwo będzie uważać za radość wszystko, co przeżywamy – gdy rozmaite próby przechodzimy (List Jakuba 1,2) Pomyśl, jaki będzie końcowy rezultat!

  Przyjacielu, ucisk, znój, tak krótki, lekki jest. Za to chwałą przeogromną Pan nagrodzi cię, taką, że nie zmierzysz jej.” (Pieśń nr 179 ze śpiewnika Drogi Pańskie)

  Jak stać się zwycięzcą?

  Co mamy przezwyciężyć? Grzech; pożądliwości ciała – tak, jak Apostoł Paweł opisuje to w Liście do Galacjan 5,24: „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.” A w jaki sposób mamy to uczynić? Dokładnie tak, jak robił to Jezus, kiedy żył na ziemi.

  Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4,14-16)

  Otrzymamy miłosierdzie, łaskę i pomoc, by przeciwstawić się grzechowi i zwyciężyć.

  Jezus zwyciężył, gdy był kuszony i my możemy czynić to samo przez to, że w potrzebie przychodzimy do tronu łaski i wołamy do Boga w modlitwie. Wtedy otrzymamy miłosierdzie, łaskę i pomoc, by przeciwstawić się grzechowi i zwyciężyć. Otrzymamy również zawartość w naszym życiu, którą zabierzemy ze sobą do wieczności.

  Życie wieczne

  Sumą wszystkich tych obietnic jest bogata wieczność. Wieczne życie bez grzechu i bez pokuszeń. Będziemy doświadczali tylko dobroci, pokoju, miłości, radości; wszystkich owoców Ducha, których już tutaj na ziemi zaczynamy kosztować (List do Galacjan 5,22-25) Będziemy razem na wieki z wszystkim tymi, którzy zwyciężyli – w wieczności, której nawet nie możemy sobie wyobrazić.

  I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.” (Objawienie św. Jana 21,2-5)

  Pomyśl, jaką przyszłość mamy przed sobą – jaką nadzieję! Wytrzymaj! Nie poddawaj się! Trzymaj swój wzrok na tym, co wieczne! Musimy aktywnie i świadomie zwyciężyć w naszym życiu. Wiesz przecież, o jaką nagrodę walczysz; idź więc i zapragnij ją posiąść.

  Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Pobierz darmową e-książkę

  Łaska w Jezusie Chrystusie

  Napisane przez Sigurd Bratlie

  „Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.