Wielkanoc: rozpoczął się nowy czas

Wielkanoc: rozpoczął się nowy czas

Wiele rzeczy kojarzy się nam z Wielkanocą. Począwszy od słońca, śniegu i nart, aż po jajka wielkanocne. Od świątecznego obiadu do… tak, mam nadzieję, że ja i ty zastanowisz się nad rzeczywistym znaczeniem Wielkanocy.

Wiele rzeczy kojarzy się nam z Wielkanocą. Począwszy od słońca, śniegu i nart, aż po jajka wielkanocne. Od świątecznego obiadu do… tak, mam nadzieję, że ja i ty zastanowisz się nad rzeczywistym znaczeniem Wielkanocy.

Wielkanoc: Ktoś za nas umarł, by ponownie pojednać nas z Bogiem

Niełatwo znajdziesz kogoś, kto pójdzie na śmierć za sprawiedliwego człowieka, pisze Paweł w swoim liście do Rzymian. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5,7-8.

Na tym polega miłość, pisze Apostoł Jan, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. 1 Jana. 4,10.

Wielkanoc: Ktoś powstał z grobu

Dlaczego śmierć nie mogła zatrzymać Jezusa? Wszystko oczywiście jest powiązane z życiem, jakie prowadził na ziemi. Jezus urodził się jako człowiek i otrzymał takie samo ciało, co my. Dlatego też musiał cierpieć w pokuszeniach, tak że nigdy nie wykonał swojej woli, ale wolę swojego Ojca niebios. To, że Bóg wzbudził go dnia trzeciego, było dowodem na to, że nigdy nie zgrzeszył. Dzień ten był dniem zwycięstwa – dniem, który zakończył długą noc, w czasie której grzech i beznadzieja panowała nad ludzkością. Dzień zwycięstwa nad śmiercią i królestwem śmierci.

Wielkanoc: Rozpoczął się nowy czas dla wszystkich, którzy przyjmują Jezusa jako Pana w swoim życiu

Mojżesz i prorocy już długo przedtem przepowiadali, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Dz.Ap.26, 23.

Teraz Jezus jest naszym arcykapłanem w niebie, który może współczuć z naszymi słabościami, arcykapłanem, który żyje, by wstawiać się za nami. Dlatego teraz możemy, tak samo jak On, cierpieć w pokuszeniach, zamiast poddać się grzechowi.

A przez to zakończy się też noc grzechu i beznadziejności w naszym życiu. (Czytaj w Hebrajczyków 2,5-18!)

Wielkanoc: Tak bardzo nas Chrystus umiłował…

Tak, tylko wtedy, kiedy to zrozumiemy! Jak wielce Bóg nas umiłował, że nie oszczędził nawet swojego jednorodzonego Syna, ale oddał go za wielu. (Jan3,16). Zobacz jak bardzo Jezus Chrystus nas umiłował! Kiedy to zrozumiemy, powstanie serdeczne życzenie by odpowiedzieć na miłość Ojca i Jezusa płomienną miłością. Odpowiedzmy więc na ofiarę Jezusa i na jego wiarę, przez to, że będziemy teraz czynili tylko Jego wolę i żyli na Jego cześć każdego dnia w naszym życiu.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.