Wniebowstąpienie Chrystusa

Wniebowstąpienie Chrystusa

Wniebowstąpienie Chrystusa, 40 dni po Wielkanocy, jest obchodzone w chrześcijaństwie od samego początku, i to nie bez przyczyny.

Według Ewangelisty Łukasza, Jezus ukazał się uczniom jako powstały z martwych: „Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym” (Dzieje Apostolskie 1,3).

Chrystus zmartwychwstał!

To musiały być niezapomniane przeżycia dla uczniów, gdy usłyszeli i zobaczyli Jezusa w Jego zmartwychwstałym ciele. Był to dowód, którego nie można było obalić, dowód na to, że całkowicie przezwyciężył grzech i szatana, a nawet samą śmierć. Tak jak pałały serca dwóch uczniów, którzy szli razem z Jezusem drogą do Emaus (Ewangelia Łukasza 24, 13-32), tak również serca pozostałych uczniów musiały palić się z zachwytu i z podziwu. Jezus ukazał się im w pokoju na górze pierwszego dnia Wielkanocy, a tydzień później Tomasz mógł dotknąć zmartwychwstałego ciała Jezusa, który miał blizny po ukrzyżowaniu, jako dowód na to, że raz na zawsze umarł za grzechy ludzi (Ewangelia Jana 20, 19-29).

Nie było żadnej wątpliwości. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Wszelkie proroctwa, które wypowiedział o sobie samym były prawdą. Przez 33 lata żył na ziemi jako człowiek, z taką naturą jak nasza i był kuszony na wszystkie sposoby tak, jak my. Umartwiając grzech i własną wolę, przezwyciężył szatana, który miał władzę nad śmiercią i wytorował drogę poprzez ciało, abyśmy mogli Go naśladować. On oddał samego siebie jako ofiarę Bogu – doskonałe odkupienie za grzechy ludzi. Szatan już dłużej nie mógł nikogo oskarżać przed Bogiem, ponieważ dług został spłacony (List do Kolosan 2, 13-14). Ponadto Jezus zachęcał uczniów, by pozostali w Jerozolimie, ponieważ sami wkrótce mieli otrzymać moc potrzebną do zwycięstwa i stać się Jego Świadkami przez Ducha Świętego, którego obiecał im zesłać z nieba.

Jezus przyjedzie z powrotem od swojego Ojca w niebie

Ale żeby to zrobić musiał najpierw udać się z powrotem do nieba i zająć swoje miejsce po prawicy Ojca. To wydarzyło się w pobliżu Betanii, na górze Oliwnej (Ewangelia Łukasza 24, 50). Tam odbyło się wspaniałe nabożeństwo na wolnym powietrzu. Jezus obiecał, że nie zostawi uczniów samych, ale dzięki Duchowi Świętemu, Pocieszycielowi, Pomocnikowi i Nauczycielowi sprawiedliwości, będzie na zawsze z nimi, aż do skończenia świata (Ewangelia Jana 16, 7 i Ewangelia Mateusza 28, 18-20). Jezus został zabrany tuż sprzed ich oczu „(…) i obłok wziął go sprzed ich oczu.”

Gdybyśmy tam byli, myślę, że też stalibyśmy w ciszy żegnając się i mając swój wzrok skierowany ku niebu, gdzie zniknął Jezus. Ale Bóg ma pracę do wykonania w nas i dlatego zesłał dwóch aniołów, by dać uczniom polecenie misyjne: „… Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy. (…) Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego” (Dzieje Apostolskie 1, 9-14). Tych 120 ludzi było pierwszymi owocami Zboru i dane im było położyć fundament pod Bożą świątynią na ziemi, zbudowaną z żywych kamieni, które naśladują Jezusa po tej drodze, którą On dla nas wytorował..

Wkrótce świątynia zostanie dokończona

Teraz, w ostatnich dniach, Bóg kładzie kamień szczytowy świątyni, tworzonej z uczniów, którzy są budowani w jednym ciele w przybytek święty w Panu, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus (List do Efezjan 2, 14-22). Kiedy to dzieło zostanie dokończone, wtedy nadejdzie porwanie, nasze wniebowzięcie. Wierni uczniowie, którzy także są pierwszym zarodkiem dla Boga i Baranka zostaną porwani na obłoki, by Go spotkać.

A kiedy On przyjdzie z powrotem i ponownie stanie na Górze Oliwnej na swoim białym koniu, jako Król Królów i Pan Panów, Wierny i Prawdziwy, wtedy uczniowie będą tam razem z Nim i razem oczyszczą ziemię od wszelkiego zła i niesprawiedliwości (Zachariasz 14, 4-5, Objawienie Jana 19, 11-21).

Tak, Wniebowstąpienie Chrystusa jest dniem, który warto świętować. W pewnym okresie czasu był to dzień święty i ludzie mogli iść do kościoła, by czcić Boga i Jezusa, chociaż – być może – nie całkiem rozumieli jego znaczenie. Jednak Duch Antychrysta pracuje nad tym, by zamienić religijne święta na dni wolne, z zamiarem zmiany czasów (Księga Daniela 7, 25). Dla większości ludzi Wniebowstąpienie Chrystusa jest tylko zwykłym dniem, jak wszystkie inne. Oby tak wielu, jak tylko to możliwe zrozumiało szczególne znaczenie tego dnia w Bożym wspaniałym planie zbawienia ludzkości.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.