„Wstał z martwych!” – 35 zmieniających życie wersetów biblijnych o tematyce wielkanocnej

„Wstał z martwych!” – 35 zmieniających życie wersetów biblijnych o tematyce wielkanocnej

Inspiracja, zachęcenie oraz napomnienie. Nadzieja – nie tylko w czasie Świąt Wielkanocnych, ale przez cały rok!

Wstał z martwych

„Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.” (Ew. Mateusza 28,6)

Te potężne słowa, które wypowiedział anioł w poranek Wielkanocny, to jedne z najbardziej znaczących słów, jakie kiedykolwiek zostały wypowiedziane. Jezus Chrystus, Syn człowieczy, rzeczywiście umarł, ale przezwyciężył śmierć! Wieczny, promieniujący, nowy i pełen nadziei dzień zaświtał dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Poniższe wersety biblijne mówią o tym, czym dla każdego z nas osobiście jest Wielkanoc:

Co wydarzyło się w Wielki Piątek?

Zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy, kto kiedykolwiek żył na ziemi, zgrzeszył i zasługuje na to, by ponieść karę. Nie tylko fizyczną śmierć – również nasz duch został na wieki oddzielony od Boga, naszego Stwórcy. Z jednym wyjątkiem – Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię, jako Syn Człowieczy, jako człowiek taki, jak my – i w mocy Ducha Bożego prowadził na ziemi życie zupełnie czyste i bez skazy oraz przezwyciężył wszelki grzech.

Gdy Jezus został ukrzyżowany na Golgocie, doświadczył tego, że Bóg Go opuścił na pewien czas. Umarł, niewinny człowiek, jedyna osoba w całej historii, która nie zasługiwała na śmierć. Przyjął na siebie karę za grzech całego świata – w tym wszelki twój i mój grzech – oraz sprawił, że Boży gniew przeciwko grzechowi nie jest już więcej skierowany w naszą stronę!

Jezus nigdy nie musiał pokutować z powodu grzechu, gdyż go nie popełnił, a Jego śmierć była przebłaganiem za nasze grzechy. To oznacza, że jeśli uwierzę w Niego, wszystkie moje grzechy zostają mi przebaczone. Zostaną wymazane. Zapomniane. W Wielki Piątek otrzymałem łaskę, na którą w żaden sposób nie zasłużyłem ani której nie jestem w stanie spłacić:

„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze.”
(List do Efezjan 2,1) 

„Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy!”
 (Psalm 32,1-2)

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”
(List do Rzymian 6,23)

„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
(I List Jana 4,10)

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(Ew. Jana 3,16)

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.”
(List do Rzymian 5,8-9)

„Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.”
(List do Kolosan 1,13-14)

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”
(List do Efezjan 2,8-9)

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.”
(I List Piotra 2,24)

Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było możliwe?

Dzięki temu, że Jezus ani razu nie poddał się pokusie, grzech został „ukrzyżowany” w Jego życiu. Ze względu na to, że nigdy nie zgrzeszył, śmierć nie mogła Go zatrzymać. To dzięki śmierci (nad grzechem) Jezus przezwyciężył śmierć. Został podniesiony z grobu i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca w niebie.

Poświęć trochę czasu, by dokładnie przeczytać poniższe wersety biblijne; znajdź je w Biblii i przeczytaj uważnie. Niesamowita ofiara Jezusa to nie tylko Jego ukrzyżowanie, ale całe życie, w którym zapierał się własnej woli i czynił wolę Ojca – z powodu nas! To była miłość mocniejsza, niż śmierć!

„(…) ewangelii Bożej (…) o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.”
(List do Rzymian 1,1-4)

„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.”
(List do Hebrajczyków 2,14-15)

„Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele (…)”
(List do Rzymian 8,3)

„A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.
(Ew. Jana 12, 23-25)

„Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.”
(List do Rzymian 6,9-10)

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
(I List Piotra 3,18)

Co to oznacza być ukrzyżowany z Chrystusem?

Jezus żył na ziemi nie tylko dlatego, by stać się przebłaganiem za grzechy, jakie popełniliśmy, ale przede wszystkim, by zostawić nam ślady, w które możemy wstępować. Dużo wcześniej, zanim został ukrzyżowany na Golgocie, powiedział, że jeśli chcemy Go naśladować, musimy zaprzeć się samych siebie, nienawidzić własnego życia (własnej woli, grzechu w naszym ciele) i każdego dnia brać na siebie swój krzyż. W ten sposób zapieramy się i „umartwiamy” chęci i pożądliwości w naszym ciele, zanim staną się grzechem.

Nie możemy iść za Jezusem na krzyż Golgoty, lecz możemy podążać za Nim i wchodzić w śmierć nad grzechem, używając do tego „codziennego krzyża” oraz nosząc „śmierć Jezusa” zawsze na ciele naszym.

Przeczytaj poniższe wersety Biblijne i pomyśl o poselstwie, jakie one ze sobą niosą, co to znaczy naśladować Jezusa i jaka niesamowita moc jest w „zapieraniu się samego siebie, braniu codziennie na siebie swojego krzyża oraz naśladowaniu Go.”

„Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.”
(List do Rzymian 6,4-7)

„Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego.”
(List do Rzymian 6, 11-12)

„(…) żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci (…)”
(List do Filipian 3,10)

„Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego.”
(List do Rzymian 5,10)

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
(I List do Koryntian 1,18)

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.”
(List do Rzymian 8,1-2)

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” (List do Galacjan 2,19-20)

„Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego.”
(I List Piotra 2,21-22)

„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.”
(Ew. Łukasza 9,23)

„A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.”
(List do Galacjan 5,24)

Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło.”
(II List do Koryntian 4,10)

Czym jest nasza nadzieja przez zmartwychwstanie Jezusa?

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.”
(I List Piotra 1,3)

Zmartwychwstanie Jezusa oznacza, że grzech został przezwyciężony, a Bóg mógł użyć do tego jedynie człowieka! To oznacza, że plan Jezusa się powiódł, moc szatana została pokonana, a teraz dla nas – innych ludzi – jest to możliwe, by wstępować w Jego ślady! To oznacza, że Jezus żyje i wstawia się za nami w modlitwach. To oznacza, że mamy nadzieję na wieczne życie. Życie, które jest nie tylko rezultatem przebaczenia, lecz jest pełne zawartości – owoców Ducha, jakie otrzymujemy, kiedy naśladujemy Jezusa i bierzemy udział w Jego życiu! To oznacza, że możemy mieć społeczność z Bogiem! To oznacza, że możemy podnieść swoje głowy i cieszyć się na ponowne przyjście Jezusa, gdyż wiemy, że należymy do Niego i mamy obietnice dziedziczenia wszystkiego razem z Nim, naszym umiłowanym Ojcem, naszym Panem, naszym bratem! On został podniesiony z martwych! On prawdziwie zmartwychwstał!

„Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.
(List do Rzymian 8,34)

Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział.”
(Księga Izajasza 25,8)

„Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy.”
(List do Rzymian 6,8)

„A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”
(List do Rzymian 8,11)

„Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (Ew. Jana 11,25)

„A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją.”
(I List do Koryntian 6,14)

„Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc.”
(Księga Joba 19,25-27)

Jest to oczywiście tylko niewielki zbiór wybranych wersetów biblijnych, które mówią o znaczeniu życia Jezusa, Jego śmierci oraz zmartwychwstaniu, a o których w szczególny sposób myślimy podczas Świąt Wielkanocnych. Weź swoją Biblię i przeczytaj o Bożym planie oraz miłości względem nas ludzi, a także o tym, jak Jezus Chrystus może przekształcić twoje życie na zawsze, zarówno tutaj na tym świecie, jak i później na całą wieczność!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.