Wszelkie powody ku temu, by świętować:  35 wersetów Biblijnych skłaniających do myślenia o Bożym Narodzeniu

Wszelkie powody ku temu, by świętować: 35 wersetów Biblijnych skłaniających do myślenia o Bożym Narodzeniu

Wersety Biblijne, które mogą być inspiracją i wzmocnieniem w czasie Świąt Bożego Narodzenie: Dobra nowina o wspaniałej radości – ale również wezwanie do działania!

Naprawdę mamy wszelkie powody ku temu, by świętować Boże Narodzenie – te wersety Biblijne wyraźnie o tym mówią! Narodziny Jezusa Chrystusa były zapowiedzią nowego przymierza między Bogiem a Jego ludem. Był to początek triumfującego, zwycięskiego życia, które nie tylko zapewniło odkupienie z grzechów wszystkim, którzy w Niego uwierzyli, ale również otworzyło drogę z powrotem do Boga; drogę, która została zamknięta przez upadek ludzkości w grzech.

W Biblii mamy setki, nawet tysiące wersetów z proroctwami dotyczącymi narodzin Jezusa, Jego dzieła i celu zbawienia. Mówią one o tym, w jaki sposób możemy naśladować Jezusa oraz jakie rezultaty przyniosło Jego dzieło dla nas, którzy wierzymy i Go naśladujemy. Poniżej zamieszczamy 35 wersetów Biblijnych, o których dobrze jest pomyśleć w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Może się wydawać, że jest ich sporo, lecz trudno jest wybrać tylko kilka, ponieważ tak wielki jest wybór! Nie śpiesz się, przeczytaj je dokładnie i pomyśl o ogromnym wpływie, jakie mają te Słowa na twoje życie – i twoją wieczność! Mamy nadzieję, że będziesz tak poruszony i zainspirowany, jak my, gdy wybieraliśmy te wersety!

Wersety Biblijne zawierające proroctwa o narodzeniu, pracy i celu działalności Jezusa:

Już na samym początku Bóg dał ludziom obietnicę odkupienia poprzez zesłanie Mesjasza, Swojego własnego Syna, który miał się narodzić jako człowiek dla naszego odkupienia i zbawienia. Spójrz, jak bardzo Boży lud i prorocy tęsknili za Nim i czekali na Jego przyjście:

„Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś (…) ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.” (I Księga Mojżeszowa 3,14-15)

„Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel,” „co się wykłada: Bóg z nami.” (Księga Izajasza 7,14; Ew. Mateusza 1,23)

„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość (…) Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz (…) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.” (Księga Izajasza 9,1-6)

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” (Księga Izajasza 53,5)

„Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.” (Księga Izajasza 53,11-12)

„Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych.” (Psalm 118,22-23)

Wersety Biblijne na temat tego, co wydarzyło się w Boże Narodzenie: wielki powód do świętowania!

Wreszcie narodził się długo wyczekiwany Mesjasz – ubogi, nieznany i w stajni, a jednak Jego narodzenie zostało ogłoszone ludziom przez cały zastęp niebiańskich aniołów! To był początek absolutnej rewolucji, początek naszego wiecznego zbawienia! Nie dziwi więc fakt, że aniołowie zaczęli śpiewać! A ty jak obchodzisz narodziny Jezusa?

„(…) oto ukazał mu [Józefowi] się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (Ew. Mateusza 1,20-21)

„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym (…) I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.” (Ew. Łukasza 2,10-14)

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” (Ew. Jana 1,1-5; 14)

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” (Ew. Jana 3,16-17)

Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.” (List do Galacjan 4,4-5)

Dlaczego Boże Narodzenie jest tak ważne: wersety Biblijne mówiące o tym, co Jezus czynił na ziemi i w jaki sposób możemy Go naśladować:

Każdą sekundę swojego życia na ziemi, Jezus wykorzystał, by wykonywać Bożą wolę i niszczyć dzieła diabła. Czyniąc tak, zapłacił cenę grzechu swoim własnym życiem, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Co więcej, pozostawił nam ślady, w które możemy wstępować oraz zesłał swojego Ducha Świętego, by nam pomagał, byśmy również mogli otrzymać zwycięstwo nad grzechem w naszym życiu i czynić Bożą wolę!

„(…) Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” (Ew. Jana 8,12)

„Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi.” (List do Hebrajczyków 10,5-7)

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.” (I List do Tymoteusza 2,5-6)

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.” (List do Filipian 2,5-8)

„(…) A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” (I List Jana 3,8)

„Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.” (List do Hebrajczyków 5,7-9)

„Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.” (List do Rzymian 8,3-4)

„Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi” (List do Hebrajczyków 2,10-11)

„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.” (List do Hebrajczyków 2,14-18)

„Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.” (I List Piotra 2,21-24)

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu” (I List Piotra 4,1)

„Tedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.” (Ew. Mateusza 16,24-25)

Wersety Biblijne o chwalebnym rezultacie życia Jezusa oraz obietnice dla tych, którzy w Niego wierzą i Go naśladują:

Jezus szedł jako pierwszy i wytorował nam drogę, a teraz przygotowuje dla nas mieszkania w niebie. Jeśli będziemy Jemu posłuszni i będziemy Go naśladować, dojdziemy również tam, gdzie On jest! Czy to jest twoją nadzieją i twoim pragnieniem? Oby nasze życie było godne tej miłości i ofiary Jezusa, byśmy mogli być razem z Nim na całą wieczność!

„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed Nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.” (Księga Daniela 7,13-14)

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 6,23)

„A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” (I List do Koryntian 15,20-22)

„(…) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.” (List do Hebrajczyków 9,28)

„(…) Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.” (List do Efezjan 5,25-27)

„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.” (List do Hebrajczyków 7,25)

„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.” (Ew. Jana 17,20-23)

„Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.” (I List Jana 3,2-3)

„(…) bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność (…) Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! (…) żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (I List do Koryntian 15,52-57)

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.” (Objawienie Jana 3,21)

„Dobrze, sługo dobry i wierny! (…)  wejdź do radości pana swego (…)” (Ew. Mateusza 25,14-29)

Dobra nowina o wspaniałej radości w Boże Narodzenie – przekaż ją dalej!

Być może masz ulubiony werset Biblijny o Bożym Narodzeniu albo o życiu i dziele Jezusa, który jest dla ciebie wyjątkowo inspirujący i pomocny. Dodaj ten werset do tych wybranych powyżej i często je czytaj, by się wzmocnić i budować w swoim chrześcijańskim życiu – jako naśladowca naszego drogiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Przekazuj również innym tę dobrą nowinę o wielkiej radości!

„Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają, i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu.” (Psalm 22,30-31)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.