Zesłany jako sługa Boży

Zesłany jako sługa Boży

Gdy Bóg zesłał swojego Syna na ziemię jako naszego Zbawiciela, zesłał Go również jako swojego sługę.

2 min ·

Gdy Bóg zesłał swojego Syna na ziemię jako naszego Zbawiciela, zesłał Go również jako swojego sługę. Prorok Izajasz pisze o Nim w Księdze Izajasza 42; 1: „Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo".

W służeniu swojemu Ojcu, Jezus stał się naszym sługą. Może myślisz, że skoro Bóg Jedyny zesłał Jezusa na ziemię jako Zbawiciela, naszego Ratownika i Króla, to powinien się On był ukazać w całej swej niebiańskiej okazałości, tak by świat od razu mógł Go rozpoznać, kim jest i po co przyszedł! Lecz zamiast tego, pojawił się jako człowiek bez reputacji, przyjąwszy postać sługi i człowieka. Fil. 2; 7.

Przyszedł, by służyć

Natura ludzka ma dziedziczną skłonność do egoizmu. Jest skłonna do takiego toku myślenia, że jeżeli ktoś nam będzie służył i dobrze się z nami obchodził, to będziemy przez to szczęśliwi. Jednak prawdziwe szczęście ma o wiele głębsze źródło. Jezus powiedział: „Ja jestem wśród was jako ten, który usługuje.” Łuk. 22; 27. Pokazał to wyraźnie swoim przykładem. Mówi też o samym sobie: „Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.” Mat. 20; 28.

Jezus nie służył innym po to, by być przez nich uczczonym, lecz dlatego że ich miłował. Wybierał w szczególności służenie takim osobom, które nie byłyby w stanie się Mu odwzajemnić. Małe dzieci, kulawi , ślepi, trędowaci i ludzie pokrzywdzeni, wszyscy przyszli do Jezusa, aby ich pocieszył i uzdrowił. Jezus służył, ponieważ miłował, a nie dlatego, że inni na to zasługiwali. Nie jest właściwym służenie i czynienie dobra tylko tym, co według nas sobie na to zasłużyli! Jezus miłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość, dlatego też Bóg namaścił Go olejkiem radości wpośród Jego towarzyszy. Tak mówi Biblia. Innymi słowy, był On najbardziej szczęśliwą osobą, jaka stąpała po tej planecie!

Możemy Go naśladować

A teraz jest nasza kolej! Mamy możliwości, by naśladować Jezusa i służyć innym w miłości. Gal.5; 15. Jeżeli miłujemy Boga i Jemu służymy, to pokaże nam w jaki najlepszy sposób możemy służyć naszym bliźnim!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.