Życie to działalność – zarówno tutaj, jak i w wieczności

Życie to działalność – zarówno tutaj, jak i w wieczności

Czas jest krótki, a nasze miejsce w wieczności będzie zależeć od naszej pracy w wierze tutaj na ziemi.

Jeśli mamy w sobie życie wieczne, to weszliśmy w trwałą i wspaniałą działalność. Mamy wszelkie powody ku temu, by cieszyć się w nadziei na te wspaniałe i interesujące rzeczy, w których będziemy brać udział w wieczności.

Wieczność: Królestwo żyjących

Bogobojni ludzie, którzy żyją i wierzą w Niego, nie umrą na wieki – mówi Jezus. (Ew. Jana 11,25-26) Tacy ludzie nigdy nie zejdą do królestwa umarłych, lecz wejdą do królestwa żywych razem z Chrystusem i wszystkimi innymi duszami, które zostały ożywione i są pełne chwały. Bóg uważa, że nawet to, co stworzył, nie jest wystarczająco dobre dla Jego świętych i dlatego stworzy nowe niebo i nową ziemię, gdzie będzie rządzić sprawiedliwość.
(II List Piotra 3,13; Objawienie Jana 21,1)

„Będą moją własnością – mówi Pan Zastępów – w dniu, który Ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym, a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy.” (Księga Malachiasza 3,17-18)

Tylko pomyśl, jaka działalność i chwała będzie w tym wszystkim, co Bóg ponownie stworzy! „Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.” (I List do Koryntian 2,9)

Ludzie, którzy zwyciężają tak, jak On zwyciężył, usiądą razem z Nim na Jego tronie. (Objawienie Jana 3,21) Z tego tronu przez całą wieczność będzie wychodzić niesamowita działalność. Będą tam istoty żywe, z kołami obok siebie, biegające tam i z powrotem, jak błyskawice, według działania Ducha. (Księga Ezechiela 1; Objawienie Jana 4) Siedem ognistych pochodni, które są siedmioma Duchami Bożymi, będą płonąć, a błyskawice, głosy i grzmoty będą wychodzić z tronu.

Boża działalność na ziemi w dzisiejszych czasach: wielki bój

Obecnie Boże działanie jest skupione przede wszystkim na przygotowaniu Oblubienicy dla Jego Syna, Jezusa Chrystusa; działanie to ma również na celu wybawić z mocy grzechu i władzy szatana tak wiele dusz, jak tylko to możliwe. Jego aniołowie również biorą udział w tej pracy. „Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” (List do Hebrajczyków 1,14). Moc szatana zostanie zmiażdżona, a wszyscy wrogowie Chrystusa staną się podnóżkiem Jego stóp. (List do Hebrajczyków 1,13) Wtedy bezbożni na zawsze zakończą swoje poczynania, a bogobojni zaczną działać, jak nigdy wcześniej.

W wyniku potężnej działalności szatana, powstanie Antychryst (pełny bezprawia), który przyjdzie z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. (II List do Tesaloniczan 2,9) W obecnych dniach odczuwamy jego działanie, jak nigdy wcześniej. Poprzez Ducha prawdy, Chrystus toczy wielki bój przeciwko działalności Antychrysta. Jeśli teraz z całego serca i z pełnią dobroci nie staniemy się częścią tej walki Ducha przeciwko wszelkiemu złu, nie będziemy mieli udziału w żadnych przyszłych działaniach Ducha. Bóg nie postawi duchowej „śniętej ryby” na tronie swojej chwały.

Apostoł Paweł nie przestał dziękować Bogu za dzieło wiary Tesaloniczan oraz ich trud miłości. (I List do Tesaloniczan 1,3) Im więcej działu otrzymujemy w prawdziwym Bożym życiu, tym bardziej intensywna będzie nasza działalność w tym, co dobre, gdyż życie to działalność. Jeśli zboczymy z drogi życia, znajdziemy się w zgromadzeniu martwych dusz, zamiast w Zborze Boga żywego, gdzie jest prawdziwe, duchowe życie, wzrost i rozwój.

Wyrok według tego, co czyniliśmy

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.”
(II List do Koryntian 5,10)

„Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.” (Objawienie Jana 22,12)

Czas jest krótki a nasze miejsce w wieczności będzie zależeć od naszej pracy w wierze tutaj na ziemi. Musimy więc zgromadzać się razem i pobudzać jedni drugich do miłości i dobrych uczynków.
(List do Hebrajczyków 10, 24-25)

Apostoł Piotr napomina nas, by jako królewskie kapłaństwo dołożyć wszelkich starań i uzupełniać naszą wiarę cnotą oraz rozgłaszać cnoty Tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
(I List Piotra 2,9; II List Piotra 1,5)

Weźmy te napomnienia apostoła do serca, byśmy mieli dział w tej żywej i pełnej mocy działalności – we wszystkim, co dobre. Chrystus wkrótce przyjdzie, a On sowicie wynagradza!


Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany pod tytułem „Życie jest działaniem” w czasopiśmie BCC Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w kwietniu 1965 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.