16 wspaniałych wersetów Biblijnych, które dowodzą, że możemy zostać przekształceni!

16 wspaniałych wersetów Biblijnych, które dowodzą, że możemy zostać przekształceni!

Tam, gdzie kiedyś twoja natura była zupełnie ludzka, teraz może zostać przekształcona w boską! Dowód na to jest właśnie tutaj – w Biblii!

Być może podjąłeś ostatnio bardzo świadomą i stanowczą decyzję, by całkowicie oddać swoje życie Bogu. Masz nowe nastawienie i nowe pragnienie – takie samo pragnienie, jakie miał Jezus: „Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.” (Ew. Łukasza 22,42)

Jednak w miarę upływu czasu zauważasz, że w dalszym ciągu jesteś kuszony do obmawiania, do samolubstwa, do nieczystych myśli, do wybuchów złości, itd. To właśnie o tym pisze apostoł Paweł w Liście do Rzymian 7,18-21: „(…) znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe.”

Tak dzieje się niezależnie od tego, jak bardzo są szczere twoje pragnienia, by czynić dobrze. Jedyną drogą do tego, by uwolnić się od ciała grzechu – chęci i pożądliwości, które kuszą cię od wewnątrz – jest przezwyciężanie pokuszeń – krok po kroku. (List Jakuba 1,14) Wymaga to czasu, wytrwałości oraz wierności. Jednak za każdym razem, gdy przezwyciężysz swoje chęci, jesteś przekształcany w swoim wnętrzu! Biblia mówi, że możesz zostać przekształcony przez odnowienie zmysłu! Tam, gdzie twoja natura była kiedyś zupełnie ludzka – z wszelkim grzechem, chęciami i pożądliwościami – może pojawić się boska natura!

Przeczytaj więcej: Czy można być doskonałym?

Możesz zostać przekształcony!

Poniższe wersety dowodzą tego, że możesz zostać przekształcony:

II List Piotra 1,2-4: „Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.”

II List do Koryntian 3,18: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.”

List do Rzymian 12,2: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

List do Galacjan 5,16: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.”

II List do Koryntian 5,17: „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

I List Jana 3,2-3: „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

List do Filipian 1,6: „Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.”

List do Kolosan 3,9-10: „Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.”

I List Piotra 4,1-2: „Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.”

List do Galacjan 2,20: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”

List do Galacjan 6,15: „Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie.”

List do Kolosan 3,5; 12-14: „Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.”

I List Piotra 1,6-7: „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.”

II List Piotra 1,5-7: „I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością.”

List Jakuba 1,2-4: „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.”

II List do Koryntian 4,16: „Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem.”

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.