17 wersetów biblijnych o dobrych uczynkach, które Bóg dla nas przygotował

17 wersetów biblijnych o dobrych uczynkach, które Bóg dla nas przygotował

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. (List do Efezjan 2,10)

„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.” (List do Efezjan 2,10). Są to uczynki wykonane nie w naszej mocy, czy dla naszego zysku, ale przez Bożą łaskę i w posłuszeństwie Jemu – gdy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego do Bożej chwały.

Droga uczynków jest drogą życia, gdyż: „(…) kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.” (I List Jana 2,17)

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie (…) Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.” (Ew. Mateusza 7,21-23)

W listach do Aniołów zborów w Objawieniu Jana, w rozdziałach 2 oraz 3 czytamy stale: „Znam uczynki twoje” i „spełniaj uczynki takie, jak pierwej.” „Nienawidzisz uczynków nikolaitów.” „(…) ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.” „(…) kto pełni aż do końca uczynki moje.” „Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.” Innymi słowy, te uczynki powinny być doskonałe!!!

To jedyne, co interesuje Boga, to nasze uczynki – uczynki, które On dla nas przygotował! Jest to jedyne, co ma ciężar na wadze!

Przeczytaj artykuł o tym, jak nasza wiara staje się czynna, gdy chodzimy w przygotowanych uczynkach: Posłuszeństwo wiary: Wiara czynna przez uczynki

Co Biblia mówi o przygotowanych uczynkach?

„Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.” (Przypowieści Salomona 9,10)

„Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną – czy dobrą, czy złą.” (Przypowieści Salomona 12,14)

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.” (II List do Koryntian 5,10)

„Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić. (…) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? (…)  Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.” (List Jakuba 2,14-26)

„Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.” (Objawienie Jana 19,7-8)

„(…) I oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.” (List do Tytusa 2,14)

„We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania.” (List do Tytusa 2,7)

„(…) aby (…) posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku.” (List do Tytusa 3,1)

„(…) Żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach.” (List do Tytusa 3,8)

„A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni.” (List do Tytusa 3,14)

„(…) nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. (List do Tytusa 1,16)

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.” (List Jakuba 1,22)

„Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.” (List Jakuba 3,13)

„Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.” (Objawienie Jana 22,12)

Przeczytaj o tym, jak posłuszeństwo Słowu Bożemu prowadzi nas do dobrych uczynków, które zostały dla nas przygotowane: “At Your word” – the motto that brings results

Wiara prowadzi do uczynków

Dobrze rozumiemy – zakładając, że chcemy rozumieć – że uczynki są tym jedynym, co się liczy, jedynym, co jest wymagane, jedynym, co ma jakąkolwiek wartość.

A co z uczynkami, które Chrystus dla nas wykonał? Co z Jego dokończonym dziełem? Jego łaską? To wszystko ma wpłynąć na nasze uczynki, by były czyste i dobre oraz by ostały się przed Bogiem. To, w jakim stopniu nasze uczynki się zmieniają jest równoważne ze stopniem, w jakim zostajemy zbawieni i według tego będziemy też wynagrodzeni.

Nie pomoże chęć czynienia dobra, jeżeli tego dobra nie uczynimy. To jest jasne, że nie istnieje inne chrześcijaństwo, jak tylko chrześcijaństwo uczynków! Wszystko inne jest i pozostanie – jak mówi Słowo – czystym zwiedzeniem!!!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.