20 wersetów biblijnych, które można użyć jako miecza przeciwko nieczystym myślom

20 wersetów biblijnych, które można użyć jako miecza przeciwko nieczystym myślom

Słowo Boże jest niezbędną bronią, której potrzebujemy, by zwyciężyć nad każdym grzechem, jaki znajdziemy w naszym ciele.

(Kliknij tutaj, by posłuchać nagrania tego artykułu w języku angielskim: 20 Bible verses to use as a sword against impure thoughts)

Przezwyciężanie nieczystych myśli

Nie da się zaprzeczyć, że wszyscy jesteśmy kuszeni do nieczystych myśli i zazwyczaj zdarza się to częściej, niż tylko od czasu do czasu. Ta nieczystość, to pragnienie czegoś, co wykracza poza to, co Bóg błogosławi, czyli związek między mężczyzną i kobietą w małżeństwie. (List do Hebrajczyków 13,4) Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim, wtedy oczywistym jest, że wszystkie takie myśli są nieczystością. A jeśli jesteś w związku małżeńskim, wtedy wszelkie takie myśli poza twoim małżeństwem, są nieczystością. Bardzo wielu ludzi jest całkowicie związanych tymi chęciami i pożądliwościami; jest to coś, co trzyma ich w garści i ma nad nimi władzę. Nie znaczy to jednak, że muszą pozostać w takim stanie! Tak, jak z każdą inną pożądliwością, lub chęcią do grzechu, musimy z tym walczyć, by się od tego uwolnić.

A wspaniałą wiadomością jest to, że możemy stać się całkowicie wolni. Nie tak, że nasz naturalny pociąg do innych osób zostanie zupełnie usunięty, lecz tak, że nie będziemy niewolnikami nieczystości w myślach czy uczynkach. Łatwo można pomyśleć, że dopóki wystrzegamy się nieczystości seksualnej, to wszystko jest w porządku. Można założyć, że nie potrafimy stale kontrolować naszych myśli. Ale Słowo Boże mówi nam, że wnętrze kielicha musi zostać oczyszczone tak samo, jak strona zewnętrzna. (Ew. Mateusza 23,26) Mówi również, że musimy zmusić wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. (II List do Koryntian 10,5) To oznacza, że powinniśmy kontrolować nasze myśli, a nie na odwrót. I jest to całkowicie możliwe. A kiedy zostaniemy od tego uwolnieni, wtedy dojdziemy do pokoju i radosnej wolności oraz odpocznienia.

Poniżej znajduje się lista pełnych mocy wersetów, których możemy użyć, jako broni, kiedy jesteśmy kuszeni do nieczystych myśli. Wszelki grzech oraz nieczystość muszą uciekać, gdy zostaną skonfrontowane z Mieczem, którym jest Słowo Boże. Podejmij więc już dzisiaj tą walkę i użyj tej broni, by odnieść zwycięstwo. Powodzenia! To jest całkowicie możliwe dzięki wierze i wytrwałości.

I Księga Mojżeszowa 39,9

„On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?”

Księga Joba 31,1

„Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.”

Ew. Mateusza 5,27-29

„Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.”

Ew. Łukasza 9,23

„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.”

Ew. Łukasza 22,42

„Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.

List do Rzymian 6,1-2

„Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?”

List do Rzymian 6,12-14

„Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.”

List do Rzymian 8,12-13

„Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.”

I List do Koryntian 6,18-19

„Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?”

II List do Koryntian 7,1

„Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej.”

II List do Koryntian 10,4-5

„Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.”

List do Kolosan 3,2

„O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.”

List do Kolosan 3,5

„Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.”

1 List do Tesaloniczan 4,3

„Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa.”

II List do Tymoteusza 2,22

„Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.”

List do Hebrajczyków 4,15-16

„Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.”

List Jakuba 1,12

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.”

I List Piotra 4,1-2

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.”

I List Piotra 5,8-9

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.”

I List Jana 3,2-3

„Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.