21 bezcennych napomnień zawartych w listach Apostoła Pawła

21 bezcennych napomnień zawartych w listach Apostoła Pawła

Jeśli zastosujemy te napomnienia w naszym życiu, wtedy osiągniemy wspaniałe, zmieniające życie rezultaty.

Listy Apostoła Pawła

Listy Pawła zostały napisane do zborów, z którymi pracował, w czasach, kiedy ewangelia dopiero zaczęła rozprzestrzeniać się na świat. Każde napomnienie, które napisał w tych listach, zostało mu objawione przez Boga. Dlatego też każde słowo jest nadal aktualne i możemy je stosować w naszym życiu i w naszych czasach. Jeżeli te słowa stosujemy w praktyce, to w naszym życiu zaczyna się dziać coś wspaniałego. Robimy postępy w uświęceniu, owoce Ducha wzrastają, jesteśmy przekształcani oraz otrzymujemy życie wieczne w naszym wnętrzu!

Poniżej zebraliśmy tylko kilka z jego najważniejszych napomnień:

Relacje z innymi

Listy Pawła są pełne porad, dotyczących wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Czy wziąłeś sobie te napomnienia do serca i wykorzystujesz je w relacjach z innymi ludźmi? Czy zauważyłeś, jak to wpływa na nich? Czy możesz zaświadczyć, że dzięki temu twoje relacje z innymi są coraz lepsze?

„Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego (…)” (List do Rzymian 12,9-21)

„Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia.” (List do Rzymian 14,13)

„Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.” (List do Efezjan 4,31-32)

„I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.” (List do Filipian 2,3-4)

„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.” (List do Kolosan 3,12-14)

Tutaj można przeczytać o tym, jak zachować dobre relacje z innymi: Tajemnica bezkonfliktowych związków.

Umarli dla grzechu i żyjący dla Chrystusa

Czy uważasz samego siebie za umarłego dla grzechu, a żyjącego dla Chrystusa? Czy zastanawiałeś się, co tak naprawdę to oznacza? Ofiarowanie swojej własnej woli, własnych chęci i pożądliwości, by otrzymać cnoty Chrystusa – to jest cel i sedno życia ucznia.

„Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.” (List do Rzymian 6,11-13)

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (List do Rzymian 12,1-2)

„(…) zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło.” (II List do Koryntian 4, 10-11)

„A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.” (List do Galacjan 5,24-25)

„A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.” (List do Kolosan 3,1-3)

Tutaj można przeczytać więcej o tym, co to znaczy uważać siebie za umarłego dla grzechu: W jaki sposób możemy uważać siebie samych za umarłych dla grzechu?

Szczególne napomnienia

Czy zastosowałeś te napomnienia w swoim życiu? Czy widzisz, jak twoje życie zmienia się dzięki temu? Wybierz kilka napomnień z Listów Pawła, na których skoncentrujesz się w ciągu nadchodzących dni i tygodni – a zobaczysz, jakie wspaniałe rezultaty one przyniosą.

„A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.” (II List do Koryntian 9,6-7)

„Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (List do Efezjan 5,20)

„Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, byście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie.” (List do Filipian 2,14-15)

„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem.” (List do Kolosan 4,2)

„(…) i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy.” (I List do Tesaloniczan 4,11)

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 4,6-7)

„Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” (List do Filipian 4,8)

„We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość.” (List do Tytusa 2,7)

Napomnienia do Tymoteusza

Chociaż Tymoteusz był młodym człowiekiem, Paweł nazwał go swoim najbardziej zaufanym współpracownikiem! Niezależnie od tego, ile masz lat, postępowanie według tych rad sprawi, że ty również staniesz się współpracownikiem ewangelii i możesz być przykładem dla wszystkich, których spotykasz w swoim życiu!

„Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki.” (I List do Tymoteusza 4,12-13)

„Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.” (I List do Tymoteusza 4,16)

„Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.” (I List do Tymoteusza 6,11-12)

Jeżeli trzymamy się tych życiodajnych napomnień Pawła, widzimy, że życie chrześcijanina nie jest absolutnie pasywnym życiem! Oznacza to podejmowanie drastycznych kroków do końca życia, ale gdy tak czynimy, zauważymy spektakularne rezultaty!

Apostoł Paweł: dwukrotnie przekształcony

16 wspaniałych wersetów biblijnych, które dowodzą, że możemy zostać przekształceni!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.