29 wersetów Biblijnych na temat sprawiedliwości, które mogą otworzyć nasze oczy

29 wersetów Biblijnych na temat sprawiedliwości, które mogą otworzyć nasze oczy

Co właściwie Biblia mówi na temat sprawiedliwości?

Słowo „sprawiedliwy” jest napisane w Biblii co najmniej 558 razy, widzimy więc, że jest to niezwykle ważna sprawa. Poniżej zamieściliśmy zaledwie 29 wersetów Biblijnych na ten temat, by dać mały wgląd w to, co Bóg myśli o sprawiedliwości.

Sprawiedliwość jest czymś, czego Bóg oczekuje od nas

Poniższe wersety Biblijne są dowodem na to, że powinniśmy aktywnie dążyć do sprawiedliwości w naszym życiu!

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” (Księga Micheasza 6,8)

„Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara.” (Przypowieści Salomona 21,3)

„Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.” (Ew. Mateusza 5,19-20)

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.” (II List do Tymoteusza 3,16)

„Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!” (Ks. Izajasza 48,17-18)

Sprawiedliwość jest czymś, co musimy wykonywać w praktyce

Poniższe wersety Biblijne wskazują na to, że sprawiedliwość jest procesem, który przez wiarę powinien objawiać się w naszym codziennym życiu.

„Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.” (I List Jana 2,29)

„Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.” (II List do Tymoteusza 2,22)

„Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.” (Objawienie Jana 19,7-8)

„I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.” (List do Rzymian 6,13)

„A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.” (List do Rzymian 6,18)

„Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.” (I List Jana 3,10)

„Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.” (Dzieje Apostolskie 10,34-35)

„Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie; albowiem niektórzy nie znają Boga; dla zawstydzenia waszego to mówię.” (I List do Koryntian 15,34)

„Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli.” (List do Tytusa 2,12)

Sprawiedliwość jest czymś, co może wzrastać

Im bardziej dążymy do sprawiedliwości i stosujemy ją w praktyce, tym bardziej sprawiedliwość będzie wzrastać w nas  – jak pokazują poniższe wersety Biblijne:

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.” (Ew. Mateusza 5,6)

„Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia.” (Przypowieści Salomona 4,18)

„Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?” (List do Rzymian 6,16)

„A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej.” (II List do Koryntian 9,10)

Rezultat sprawiedliwości

A te wersety Biblijne pokazują niesamowity rezultat, jakiego doświadczamy, gdy dążymy do sprawiedliwości. To przynosi nam przeogromny zysk i korzyść – teraz i w wieczności!

„Błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwego (…) Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona (…) Usta sprawiedliwego są krynicą życia (…) lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym.” (Przypowieści Salomona 10,6-7; 11; 25.

„Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.” (Ew. Mateusza 6,31-33)

„Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Ew. Mateusza 13,43)

„I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy.” (Ks. Izajasza 32,17)

„I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” (Ew. Mateusza 25,46)

„Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.” (List do Hebrajczyków 1,9)

„Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego.” (II List do Tymoteusza 4,7-8)

Inne wersety Biblijne na temat sprawiedliwości

Jeszcze kilka wersetów Biblijnych, które powinny nas zainspirować, by codziennie dążyć do sprawiedliwości i wykonywać ją w praktyce!

„Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.” (List do Hebrajczyków 1,8)

„I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary.” (List do Filipian 3,9)

„Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.” (List do Rzymian 14,17)

„Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości.” (List do Efezjan 6,14)

Jeśli ten zbiór wersetów Biblijnych o sprawiedliwości był dla ciebie inspirujący, być może zainteresują cię również inne publikacje o sprawiedliwości na naszej stronie tematycznej, lub poniższe artykuły:

Righteousness: An investment with incredible long-term results

Czego Bóg oczekuje ode mnie?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.