30 wersetów biblijnych, których diabeł nie chce, żebyśmy o nich wiedzieli

30 wersetów biblijnych, których diabeł nie chce, żebyśmy o nich wiedzieli

Tutaj znajduje się zbrojownia – zbiór wersetów, które pomogą nam przezwyciężyć szatana za każdym razem, gdy spróbuje przyjść do nas ze swoimi kłamstwami i oszustwami.

Zrobiliśmy ankietę dla osób śledzących nas na Facebooku „Podaj werset, o którym wiesz, że diabeł nie chce, byś go znał.”

Odzew był niesamowity! Znamy różne sztuczki szatana i wiemy, że Słowo Boże to jedyny sposób na pokonanie go. Jakież bogactwo zbroi, siły i mocy daje nam Słowo Boże! Bóg naprawdę nie zostawił nas samych w walce przeciwko „podstępom diabła”, lecz dał nam zbroję i w pełni nas wyposażył. Diabeł nie potrafi skutecznie przeciwstawić się Słowu Bożemu.

Być może jest to trochę ironiczne pytanie, gdyż wiemy, że szatan byłby szczęśliwszy, gdybyśmy całkowicie zignorowali Słowo Boże. Nie istnieje takie Słowo, z którego on by się cieszył, że go znamy. Warto jednak o tym pomyśleć i poznać wersety, które stały się dla nas szczególną bronią.

Wypisaliśmy poniżej zbiór wersetów, którymi inni podzielili się na Facebooku.

Czy śledzisz nas na Facebooku? Sprawdź tutaj naszą stronę?

Diabeł nie chce, byśmy poznali prawdę o nim

„Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” (List Jakuba 4,7)

 „A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami.” (List do Rzymian 16,20)

„Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” (Ew. Jana 10,10)

„I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.” (Objawienie Jana 12,9-11)

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.” (I List Piotra 5,8-9)

„Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.” (I List Jana 4,4)

„Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” (I List Jana 3,8)

Diabeł nie chce, byśmy wiedzieli, że nie musimy się bać

„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” (Ks. Izajasza 41,10)

„Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.” (Ew. Łukasza 20,19)

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” (II List do Tymoteusza 1,7)

Diabeł nie chce, byśmy wiedzieli, do jakiej mocy mamy dostęp

 „Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” (List do Rzymian 8,31)

„Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny.” (II List do Koryntian 12,9-10)

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” (List do Filipian 4,13)

„ Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” (I List do Koryntian 10,13)

Diabeł nie chce, byśmy znali obietnice, jakie mamy w Chrystusie

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew. Jana 3,16)

„Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.” (List do Kolosan 1,13-14)

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.” (List do Rzymian 8,1-4)

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” (List do Galacjan 2,20)

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.” (List do Rzymian 10,9-10)

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (List do Rzymian 5,8)

„Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze.” (Psalm 103,12)

Tutaj można przeczytać więcej: Obietnica, którą Bóg nam dał…

Diabeł nie chce, byśmy wiedzieli, że są też warunki

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.” (Ew. Mateusza 7,21)

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.” (List Jakuba 1,22)

„A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.” (Dzieje Apostolskie 5,32)

Diabeł nie chce, byśmy wiedzieli, że to, co siejemy, będziemy żąć

„Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.” (List do Galacjan 6,7-8)

„Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.” (List Jakuba 1,15)

„Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Ew. Mateusza 16,26)

Tutaj można przeczytać więcej: Sowing and reaping: Making the right choices

Diabeł nie chce, byśmy znali naszą przyszłość

 „Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, jednak wstanę, chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością.” (Ks. Micheasza 7,8)

„Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.” (List do Filipian 1,6)

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Ks. Jeremiasza 29,11)

Uzbrojeni, by zwyciężyć! Słowo Boże daje nam wszelką broń, jakiej potrzebujemy, by przeciwstawić się szatanowi i zniszczyć jego dzieła. Nic dziwnego, że diabeł nie chce, byśmy znali te wersety! Jeśli oddamy się na służbę Bogu, zauważymy, że diabeł szaleje, ale możemy z odwagą odpierać jego atak, gdyż mamy obietnicę zwycięstwa – za każdym razem! Rezultatem tego będzie zaufanie, odpocznienie i pokój w naszym duchu. Owoce Ducha będą się objawiać w naszym życiu, a my zyskamy wieczne życie!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.