Co kryje się pod imieniem? Co oznaczają dla nas wspaniałe imiona Jezusa?

Co kryje się pod imieniem? Co oznaczają dla nas wspaniałe imiona Jezusa?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dla ciebie znaczą różne imiona Jezusa?

Nie da się opisać słowami tego, jakie znaczenie ma dla nas Jezus. W Biblii występuje On pod wieloma imionami, nazwami i opisami, które mogą dać nam wgląd w to, kim jest i co dla nas uczynił. Poniższa lista to zaledwie początek i jest absolutnie niewystarczająca, by dać nam obraz całości. Być może jednak zachęci nas i zainspiruje, by więcej czytać oraz myśleć o naszym umiłowanym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Pomoże nam zrozumieć, co Jego imiona oznaczają dla nas osobiście - zarówno teraz, jak i na wieki!

Słowo - Światłość świata

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” (Ew. Jana 1,1-4,14)

Słowo Boże zawiera Bożą mądrość, Jego wolę i myśli. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wykonał Bożą wolę tak dokładnie i doskonale, że Słowo stało się ciałem. W Jego życiu ludzie mogli zobaczyć łaskę, prawdę, mądrość oraz moc Słowa Bożego, które jest chwałą Boga. Wszelkie Jego czyny, słowa i nastawienie promieniowały Bożą chwałą. Życie Jezusa było świecącą pochodnią, światłem wskazującym drogę do Jego Ojca. Teraz nasza kolej – jeśli podążamy za Jego przykładem, wtedy Słowo również w nas może stać się ciałem!

Przeczytaj więcej: W jaki sposób możemy stać się Słowem życia na „dwóch nogach”?

 

Immanuel - Bóg z nami

„Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.” (Ew. Mateusza 1,23)

Grzech spowodował oddzielenie ludzi od Boga, ale Bóg zazdrośnie chce mieć naszego ducha tylko dla siebie (List Jakuba 4,5) i pragnie odnowić społeczność, jaką miał na początku ze swoim stworzeniem. Jezus opuścił swój dom u Ojca i ze względu na nas przyszedł na ziemię. A ponieważ zawsze całkowicie się zgadzał z Bożą wolą i był jej posłuszny, dlatego też znaczenie imienia Immanuel - „Bóg z nami!” – prawdziwie w Nim się wypełniło.

Jedynie przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Boga. Dzięki ofierze odkupienia Jezusa na krzyżu, pojednaliśmy się z Bogiem a przez Jego życie otworzyła się droga powrotna do Ojca. Nawet teraz Jezus nieustannie modli się o nas i wstawia się za nami, abyśmy mogli zostać na zawsze zbawieni! (List do Hebrajczyków 7,25)

Przeczytaj więcej: Jezus: najlepszy Orędownik, jakiego mógłbym sobie życzyć

 

Syn Boży - Syn Człowieczy

„I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.” (Ew. Łukasza 1,35)

Jezus nie miał ziemskiego ojca, został poczęty z Ducha Świętego, więc Bóg był Jego Ojcem. Dlatego też miał w sobie Ducha od urodzenia i Duch ten mógł Go wprowadzić we wszelką Bożą wolę. Jednak przychodząc na ziemię, stał się również człowiekiem, synem Marii z rodu Dawida. Imię, którego Jezus używał najczęściej, opisując siebie, to Syn Człowieczy. Jako Człowiek, musiał usilnie i gorliwie modlić się o to, by zostać zbawionym od śmierci, a dzięki posłuszeństwu Słowu Bożemu i Duchowi, który był w Nim, przezwyciężył grzech – a tym samym moc śmierci. (List do Hebrajczyków 5,7-8) We wszystkich swoich próbach i pokuszeniach, jako Człowiek - nigdy nie zgrzeszył! Zrezygnował z własnej woli, by czynić Bożą wolę i dzięki temu całkowicie zniweczył dzieła diabelskie. (I List Jana 3,8)

Bez grzechu, czyste i nienaganne życie Jezusa mogło zostać użyte jako ofiara odkupienia za grzechy całego świata! Jego ofiara uwalnia nas, jeśli wierzymy w Niego i przyjmujemy Go jako Pana i Zbawiciela, a także jest dla nas przykładem, który możemy naśladować. (I List Piotra 2,21-24)

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.” (Ew. Mateusza 18, 11)

„Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.” (Ew. Marka 10, 45)

Przeczytaj więcej: Dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu?

 

Jezus Chrystus – Zbawiciel

„(…) oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (Ew. Mateusza 1,20-21)

„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.” (Ew. Łukasza 2,10-11)

„Jezus” jest formą imienia „Yeshua” lub „Joshua”, co oznacza: „Bóg zbawia”. Było to zwyczajne, powszechne imię, a Jezus urodził się w uniżeniu - człowiek, Syn Człowieczy. I właśnie przez tego Człowieka świat miał zostać zbawiony! Grzech przyszedł na świat przez nieposłuszeństwo i pychę pierwszego człowieka, Adama, ale w Człowieku Jezusie, grzech został przezwyciężony przez Jego pokorę i posłuszeństwo Bogu. W Jezusie, przekleństwo, które przyszło na świat przez grzech, zostało pokonane – On przezwyciężył śmierć poprzez własną śmierć nad grzechem. Teraz my możemy zostać zbawieni od grzechu dzięki Jego śmierci odkupienia na krzyżu oraz otrzymać Jego cnoty poprzez naśladowanie Jego życia.

Właśnie dlatego Jezus jest nazywany również  „Chrystusem”, co oznacza „Pomazaniec” (lub „Mesjasz”) Został zesłany przez Boga Ojca i namaszczony do tego największego dzieła.

Zatrzymaj się i pomyśl o miłości, jaką Jezus nam okazał, gdy dobrowolnie wziął to zadanie na siebie i jaki jest tego rezultat dla mnie i ciebie!

Przeczytaj więcej: Jezus, twój Zbawca

JAM JEST – Alfa i Omega

„Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, JAM JEST.” (Ew. Jana 8,58)

„Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” Objawienie Jana 22,13.

Imię Boga brzmi „JAM JEST” i gdy Jezus opisuje siebie w ten sam sposób, pokazuje, że jest jedno z Ojcem – wieczny, niezmienny, wierny i prawdziwy. Istniał, zanim pojawił się czas i pozostanie na całą wieczność, ale to, co jest takie wspaniałe, to fakt, że zostawił niebo oraz wieczność i przyszedł na ziemię na pewien czas, jako człowiek! Żył w posłuszeństwie woli Ojca, a gdy został ukrzyżowany i złożył swoje życie za nas, to nie był to koniec, lecz raczej triumfalne wejście z powrotem do chwalebnej, wiekuistej chwały. We wszystkich swoich próbach i pokuszeniach pozostał wierny i prawdziwy, więc Jego Duch mógł iść z powrotem do Boga, nieskażony grzechem, jaki spotykał na ziemi. Jest i pozostanie na zawsze; gdy ten świat przeminie, Jego życie w dalszym ciągu będzie świetlanym przykładem tego, co Bóg może uczynić w człowieku.

Jezus szedł przed nami, stając się dla nas przykładem i poprzednikiem. Jeśli pójdziemy za Nim, dojdziemy tam, gdzie On jest i otrzymamy dział w wieczności razem z Nim, jako przykład tego, co Bóg może uczynić w ludziach, którzy wypełniają Jego wolę.

Król królów i Pan panów - Imię, które jest ponad wszelkie inne

Jezus Chrystus jest zwycięzcą - tym, który przezwyciężył grzech i śmierć. Jest tym, który najbardziej uniżył samego siebie, dlatego też został wywyższony ponad wszelkie imię. Swoim życiem przynosił chwałę Ojcu, dlatego teraz siedzi po prawicy Bożej - na Bożą chwałę! Jego triumf trwa na wieki; Jego chwała jest wieczna. Dano Mu wszelką moc i władzę na niebie i na ziemi; i dzięki tej mocy, jest w stanie nas zbawić. Będzie panował na wieki wieków! (Objawienie Jana 11,15) 

„Z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.” (Objawienie Jana 19,15-16)

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” (List do Filipian 2,5-11)

To, co jest niewiarygodne i czego musimy uchwycić się przez wiarę, to fakt, że On chce podzielić się tą chwałą z nami. Pragnie, byśmy Go naśladowali w Jego śmierci nad grzechem i dzięki temu mogli również uczestniczyć w Jego życiu i w Jego cnotach. (II List Piotra 1,3-4) On chce, byśmy byli Jego współdziedzicami! (List do Rzymian 8,16-18) Wiara w to powinna pobudzić nas do życia godnego tego powołania! Powinniśmy być gotowi, by zrezygnować z własnej woli i iść za Nim, okazując Mu wielką miłość i wdzięczność przez posłuszeństwo Jego przykazaniom. Oby nasze życie było wieczną wdzięcznością, podziękowaniem i przynoszeniem chwały naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi – naszemu bratu! Niech imię Jezus będzie uwielbione na wieki wieków!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.