Czym jest owoc Ducha?

Czym jest owoc Ducha?

Owocem Ducha jest boska natura (miłość, cierpliwość, dobroć, itd.) która staje się moją naturą, gdy umieram dla grzechu.

3 min ·

Czym jest owoc Ducha?

Niektóre z owoców Ducha są opisane w Liście do Galacjan 5, 22-23: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (…)”

Owoc Ducha jest w istocie przeciwieństwem grzechu i egoizmu. Owoc Ducha to życie Chrystusa; boska natura. Jest to nowe i pokrzepiające życie, które staje się częścią mojej natury, jeśli w posłuszeństwie Duchowi pozwalam się oczyszczać i umieram dla grzechu. Owoc Ducha jest rezultatem postępowania według Ducha. (List do Galacjan 5,16-26)

Przeczytaj więcej na temat każdego z poszczególnych owoców ducha tutaj.

Przeczytaj więcej o krzyżu oraz śmierci dla grzechu tutaj.

Jak otrzymujemy owoc Ducha?

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.” (Ew. Jana 12,24)

Coś musi umrzeć, by kłosy pszeniczne albo owoce mogły wzrastać. Ale kiedy to „coś” umrze, nadchodzi nowe życie. Im więcej uśmiercamy naszą grzeszną naturę przez posłuszeństwo Duchowi – przez postępowanie według Ducha, tym więcej owoców Ducha otrzymujemy.

Dobroć, na przykład, jest jednym z owoców Ducha. Pragniemy okazywać dobroć naszej rodzinie, naszym kolegom i innym ludziom, których spotykamy na naszej drodze, ale wtedy coś idzie nie tak, jakbym się tego spodziewała. Być może ktoś coś powie w jakiś określony sposób i od razu odczuwam w sobie przeciwieństwo dobroci. Coś obrzydliwego chce wyjść ze mnie. To jest moja grzeszna natura, moje „ciało” i właśnie to musi umrzeć, bym mogła zyskać drogocenny owoc dobroci!

„Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem”
„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem (…)” List do Kolosan 3, 5 oraz 12-13.

Przeczytaj więcej o przezwyciężaniu grzechu tutaj.

Zdobywanie owoców Ducha: proces trwający całe życie

To jest ciągły proces: zawsze coś we mnie samej musi umrzeć, by zrobić miejsce dla boskiej natury. Im więcej „umieram”, tym więcej mogę otrzymać dobrych, prawdziwych myśli, słów i uczynków oraz mieć coraz większy dział w sprawiedliwości i świętości. (II List Piotra 1, 3-9)

To samo dotyczy miłości, radości, pokoju, cierpliwości i wszystkich pozostałych owoców Ducha. Jest to praca trwająca przez całe życie. Zawsze jest coś więcej, co możemy osiągnąć – zdobyć więcej boskiej natury. Musimy stale mieć to palące pragnienie, tęsknotę oraz chęć w naszych sercach: „Muszę zdobyć więcej owoców Ducha, potrzebuję większego oczyszczenia, muszę być bardziej wypełniona boską naturą!”

„Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w  poświęceniu, a za cel żywot wieczny.” (List do Rzymian 6, 22)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.