Instrukcja, której potrzebujesz, by przezwyciężyć grzech

Instrukcja, której potrzebujesz, by przezwyciężyć grzech

Bóg powołał nas do życia w zwycięstwie – oto, w jaki sposób możemy panować nad grzechem!

„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi.” (II List do Koryntian 2,14)

Zawsze zwycięstwo! Te słowa mogą jedynie rozpalić nasze serca! Zawsze mieć szatana oraz nasze chęci i świat pod swoimi stopami! To jest możliwe i do tego jesteśmy powołani. (Ew. Łukasza 10,19; I List Piotra 2,21)

Przezwyciężanie grzechu: Boże powołanie w naszym życiu

To właśnie jest Bożym powołaniem, by prowadzić nasze życie w doskonałym zwycięstwie. Słowo Boże, dotyczące życia w doskonałym zwycięstwie – innymi słowy, przezwyciężania grzechu – przez wieki było zwiastowane ludziom, lecz dla większości jest to tylko światło świecące w ciemnym miejscu. Ludzie ci nie doświadczyli w życiu obietnic Słowa Bożego. Bożą wolą jest, byśmy zważali na słowo prorockie, aż zaświta dzień i wzejdzie jutrzenka w naszych sercach. Chrystus musi być naszym światłem, gdyż tylko „w Nim” możemy odnieść zwycięstwo. Słowo Boże ma moc przepędzić ciemność i niewiarę.

Przeczytaj więcej tutaj: 14 wersetów Biblijnych, które dowodzą, że Bóg pragnie, byśmy mieli zwycięstwo nad grzechem

Już do pierwszych ludzi, Bóg mówił o zwycięstwie. „Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować.” (I Księga Mojżeszowa 4,7). Kain nie usłuchał Boga; odwrócił swoje serce i postąpił według własnych chęci. Mógł otrzymać moc, by panować nad grzechem, lecz on wybrał inną drogę. Obyśmy słyszeli i postępowali według Słowa, które Bóg dalej do nas mówi, ponieważ On się nie zmienił. W Liście do Rzymian 5,17 czytamy o obfitości łaski oraz darze usprawiedliwienia, dzięki którym będziemy żyć i królować przez Jezusa Chrystusa. Bóg wymaga od nas zwycięstwa, ale również daje nam moc do tego, by zwyciężyć. Te ogromne moce, jakich potrzebujemy, są nieodłączną częścią wiary, gdyż nasza wiara jest zwycięstwem, które zwyciężyło świat.

Odniesiemy zwycięstwo i będziemy błogosławieni, jeżeli nie wypełniamy pożądliwości ciała i odrzucamy wszelkie pokusy. Jeśli w tym wytrwamy, otrzymamy koronę życia, którą Bóg obiecał tym, którzy Go miłują. Tutaj właśnie tkwi trudność: jest to bowiem wąska droga – ale też królewska autostrada, która wiedzie do życia.

Czuwajcie: pierwszy warunek do zwycięstwa

„To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!” (Ew. Marka 13,37). Jest to pierwszy warunek do zwycięstwa. Ktoś, kto czuwa i stale się modli, zawsze zwycięży i uniknie niepotrzebnych pokuszeń. Jeżeli tak czynimy, nie będziemy kuszeni ponad nasze siły. Wtedy razem z pokuszeniem Bóg da nam również wyjście, byśmy mogli je znieść. Nie jest tak trudno porzucić rzeczy tego świata, gdy nasz zmysł jest ukryty w Bogu; ale jeśli nasz wzrok jest zwrócony na rzeczy ziemskie i mamy na myśli tylko to, co widzialne, wtedy nie jest nam łatwo, gdy pojawi się szatan i pożądliwości.

Jeśli jednak nasz zmysł jest wypełniony tym, co jest dobre w Bożych oczach, to jesteśmy nie do pokonania; jesteśmy czujni i ostrożni, a zły nas nie może tknąć. Wtedy żyjemy z Chrystusem, panujemy razem z Nim nad grzechem i zawsze odnosimy zwycięstwo – przezwyciężamy grzech! (I List do Tymoteusza 2,3; I List Jana 5,18)

Słowo Boże zawsze wskazuje na to, co jest doskonałe, a Duch Święty prowadzi nas w tym samym kierunku. By osiągnąć ten cel, musimy walczyć i toczyć bój. Wszelki opór ciała względem Ducha musi zostać przezwyciężony. To właśnie wtedy – gdy rozważamy doskonałe Boże wymagania, by być sprawiedliwym i dobrym, jak On – musimy wziąć pod uwagę, że Boża cierpliwość jest dla naszego zbawienia, byśmy nie upadli na duchu, utrudzeni. (II List Piotra 3,14-16) Bardzo potrzebujemy Bożej cierpliwości, zwłaszcza, kiedy chodzi o to, by oczyścić się ze wszelkiej skazy i zmazy, i stanąć doskonałym przed Jego obliczem!

Bóg jest nieskończenie dobry!

Pan jest wielce litościwy i miłosierny (List Jakuba 5,11) i okazuje wielką cierpliwość wobec ludzi, ponieważ nie chce, by ktokolwiek zginął. Wszyscy, którzy chcą, mogą przyjść i za darmo otrzymać wodę życia. On podtrzymuje wszystkich, którzy upadają. (Psalm 145,14) On uważnie śledzi i zna życie każdego człowieka, „Owszem, odpłaca On człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania.” (Księga Joba 34,11) Niewierność i unikanie odpowiedzialności otrzymują sprawiedliwy osąd. Bóg nigdy nie zmniejszy swoich wymagań, jeśli już oświecił nas i poznaliśmy drogę zwycięstwa nad grzechem. Mojżesz nie miał pozwolenia wejść do Kraju Obiecanego, ponieważ uderzył w skałę, zamiast do niej przemówić. „Także na mnie rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc: Ty również tam nie wejdziesz!” (V Księga Mojżeszowa 1,37). Właśnie tak dokładne są Boże wymagania i tak dokładnie musimy przestrzegać Jego przykazań. (II Księga Mojżeszowa 23,20-21)

Każdy przejaw nieposłuszeństwa – nawet ten najmniejszy – przynosi nam wieczną stratę.

Bóg jest nieskończenie dobry; potrafi dokonać cudownych rzeczy w grzesznych, ale jednocześnie pokornych ludziach. Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. On może uczynić z ciebie zwycięzcę, silnego w Jego potężnej mocy i nieporuszonego, jak Góra Syjon. Twoje słońce już nigdy więcej nie zajdzie. Zawsze odniesiesz zwycięstwo!

„Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.” (Księga Izajasza 60,20)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.