Siew i żniwo: dokonywanie właściwych wyborów

Siew i żniwo: dokonywanie właściwych wyborów

Życie jest pełne wyborów. Będziesz żął to, co siejesz – dlatego wybierz życie!

„Co zasiejesz, to i żął będziesz” – brzmi jedno z dobrze znanych powiedzeń, ale jest to również prawo biblijne.

Bóg powiedział do Mojżesza: „(…) Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo.” (V Księga Mojżeszowa 30,19)

Życie jest pełne wyborów. Jest napisane w Księdze Przypowieści Salomona: „Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga (…) i powstrzymuj swoją nogę od złego! (Przypowieści Salomona 4,26-27). Musimy myśleć o swoich wyborach i o konsekwencjach tych wyborów. Mogą one prowadzić do zniszczenia i zagłady albo też do wiecznego życia.

Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.” (List do Galacjan 6,7-8)

To ty dokonujesz wyboru w chwili pokuszenia

Wszystko w życiu toczy się dokładnie według tego, co jest napisane w Słowie Bożym. Nie ma żadnych wyjątków. Jest to prawo życia, które dotyczy wszystkich, wierzących i niewierzących. Będziesz żął to, co siejesz. Wszelkie zepsucie, które jest na świecie, pochodzi z pożądliwości. (II List Piotra 1,4) Apostoł Jakub pyta: „Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych?” (List Jakuba 4,1)

Wszelki grzech zaczyna się w myślach. Gdy pokuszenie pojawi się w formie myśli, a ja się z nim zgodzę, wtedy rodzi ono grzech – a kiedy grzech dojrzeje (jest praktykowany) przynosi śmierć. (List Jakuba 1, 14-15) Przychodzą żniwa, czyli śmierć, która jest zapłatą za grzech; jest to śmierć duchowa, przez którą nasze sumienie staje się twarde i nie jesteśmy już w stanie odróżnić dobra od zła. Żyje się w grzechu.

Tutaj można przeczytać więcej o tym, jak opierać się pokuszeniu.

Jest napisane o przemijającej rozkoszy grzechu, którą Mojżesz odrzucił. Ludzie nie liczą się z tym, że gdy rozkosz grzechu przeminie, nastąpi zbieranie plonów – żniwo zniszczenia i zepsucia. To żniwo pojawia się w problemach małżeńskich i w rozwodach. Pojawia się również w trudnościach finansowych. Trzeba zbierać żniwo w naszym zmyśle, kiedy pojawiają się obrazy grzesznego postępowania z przeszłości. Można być dręczony myślami żalu, lęku, obawami, podejrzeniami, niewdzięcznością, gorzkością, niezadowoleniem i wszelkiego rodzaju złymi wspomnieniami. Jednak Jezus może nas uwolnić z tego wszystkiego i całkowicie nas wyzwolić! (Ew. Jana 8,34-36)

Słowo Boże jest rozwiązaniem

Możemy zwyciężyć nawet wtedy, gdy musimy zbierać żniwo, podejmując walkę z myślami i zmuszając wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. (II List do Koryntian 10,3-5) Te myśli muszą napotkać zdecydowane i stanowcze “nie”, a potem zostać doprowadzone, tak szybko, jak tylko to możliwe, do Słowa Bożego i w wierze muszą zostać poddane w posłuszeństwo temu Słowu. Apostoł Paweł pisze w powiązaniu z troskami i obawami, by myśleć tylko o tym, co szlachetne, czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. (List do Filipian 4,8) Stopniowo otrzymuje się odpocznienie od żniwa w swoich myślach.

Jest napisane o zatwardziałości przez oszustwo grzechu. (List do Hebrajczyków 3,13) Grzech może oszukiwać i zwodzić, a szatan może sprawić, że ten grzech wygląda bardzo atrakcyjnie i pociągająco dla naszego rozumu. Tylko popatrz dookoła, a zobaczysz owoc takiego zwiedzenia. Zobaczysz zapłatę – żniwo grzechu. Politycy, artyści, gwiazdy sportu i celebryci są wystawieni na działanie grzechu i zbierają żniwo zwiedzenia. Często zostają poniżeni z powodu swojej pychy.

Wybierz życie!

Dlaczego nie wybrać życia i uniknąć całego tego niepotrzebnego cierpienia i niedoli? Siej dla Ducha i zbieraj żniwo wiecznego życia! Paweł pisze w Liście do Rzymian, że zamysłem Ducha jest życie i pokój. (List do Rzymian 8,6) Jeśli postępujemy w Duchu, wtedy nie będziemy wypełniać pożądliwości ciała. (List do Galacjan 5,16-17) W naszym umyśle toczy się walka. Duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko Duchowi. Duch i ciało są sobie przeciwni. Jednak, dzięki mocy wiecznego Ducha, możemy przezwyciężyć wszelkie pożądliwości ciała! Paweł pisze, że jeśli poddamy się uczynkom ciała, nie odziedziczymy Królestwa Bożego. Królestwo składa się ze sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym, a to są owoce zwycięskiego życia.

Apostoł Paweł wymienia również owoce Ducha: (…) miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (…)” (List do Galacjan 5, 22-23). Napominał też Tymoteusza, by uciekał od rzeczy tego świata, toczył bój wiary i uchwycił się wiecznego życia. (I List do Tymoteusza 6, 11-12) Jezus również toczył ten bój. Ta walka doprowadziła Go do doskonałości, a to był rezultat uczenia się posłuszeństwa w cierpieniach. (List do Hebrajczyków 5, 8) Wszelka pełnia Boża zamieszkała w Jego duchu. On otworzył nam drogę, byśmy mogli iść po niej i Go naśladować. Warto toczyć tę walkę. A więc wybierz życie w swoich codziennych sytuacjach! Nigdy tego nie pożałujesz!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.