Wspaniałe rzeczy, jakie Duch Święty może uczynić dla ciebie

Wspaniałe rzeczy, jakie Duch Święty może uczynić dla ciebie

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś nieopisanej mocy, która pojawia się, gdy zostajesz napełniony Duchem?

W Liście do Efezjan 5,18 jest napisane: „(…) ale bądźcie pełni Ducha.” Jest to proste i dobre napomnienie. Jeśli nie jesteś wypełniony Duchem Świętym, to nie jesteś w stanie sprzeciwić się duchowi tego czasu. Wtedy jesteś pociągany do świata, a szatan obejmuje moc nad twoim życiem. Twój duch nabiera smaku świata; smaku ziemskich rzeczy, zamiast tych niebieskich. W jaki więc sposób możesz zostać wypełniony Duchem?

Duch Jezusa jest niebiański. Chociaż był na ziemi, w dalszym ciągu należał do nieba. Jezus miłował swojego Ojca oraz Jego wolę. To właśnie Ojciec prowadził Go przez całe Jego życie i potępił grzech w Jego ciele. (List do Rzymian 8,3) Ojciec dał Mu światło. Jezus przyszedł na ziemię ze względu na grzech, by nam pomóc. Prowadził życie zgodnie z wolą Ojca i ofiarował samego siebie w mocy wiecznego Ducha. To właśnie tego Ducha Bóg zesłał uczniom w dniu Zielonych Świąt. Chciał pokazać ludziom, że to jest początek nowej ery. Dlatego też Duch ten przyszedł, jak potężny szum z nieba, jak gwałtownie wiejący wiatr. Ludzie, którzy byli wtedy w Jerozolimie, widzieli i słyszeli innych mówiących obcymi językami, itd. Bóg chciał pokazać, że nastał nowy czas dla ludzi. Pojawiły się nowe możliwości, by otrzymać dział w takim samym życiu, do jakiego Ojciec doprowadził swojego Syna.

Duch jest mocą

Właśnie dlatego apostoł Paweł mówi: „Ale bądźcie pełni Ducha.” Jeśli otrzymamy moc Ducha do swojego wnętrza, jesteśmy w stanie prowadzić niebiańskie życie tutaj na ziemi, zamiast ciągłej walki, sporów, kłótni, zazdrości i tym podobnych. W tym wszystkim żyją zwykli, ziemscy ludzie, ponieważ całe ich życie, cała ich egzystencja jest pociągana do ziemi. Ty jednak możesz otrzymać nowy zmysł – zmysł niebiański, z nowym duchem! A duch składa się z myśli, więc Duch Święty daje ci nowe myśli!

Duch Boży mieszka w przykazaniach Jezusa oraz w Duchowych prawach życia; we wszystkim, co powiedział – w Słowie Bożym. Jeśli więc będziesz posłuszny Bogu, wtedy Duch przyjdzie do ciebie i otrzymasz moc Ducha do swojego wnętrza! Jest napisane, że Bóg daje swojego Ducha tym, którzy są Jemu posłuszni. Bądź posłuszny Bogu, a zostaniesz wypełniony Duchem! Wtedy otrzymasz niesamowitą pomoc w życiu. Pokuszenie do grzechu jest jak ogień. Potrzeba więc niebiańskiego ognia, by to pokuszenie przezwyciężyć. To właśnie jest moc Ducha Świętego. To jest niebiańska moc, która sprzeciwia się wszystkiemu, co pochodzi z ciała. Pożera i niszczy tak, że wszystko, co należy do ziemskiego życia, stanie się spaloną ruiną.

Duch jest życiem

Duch stwarza życie! Tworzy życie w twoim duchu. Otrzymujesz połączenie z żywym Bogiem! Duch ten może być również opisany jako „Światłość!” Światło to wpływa do twojego zmysłu. Światło i chwała. Wszelkie światło pochodzi od Boga. Wszelka ciemność pochodzi od diabła. Mając światło, stajesz się szczęśliwy, zadowolony i usatysfakcjonowany. Możesz rozmawiać z innymi przez psalmy i hymny, jak to jest napisane dalej. W twoim sercu pojawia się szczęście i radość. My, którzy niegdyś żyliśmy we wszelkiego rodzaju grzechach i od samego początku byliśmy grzesznikami, przez Ducha otrzymujemy nowe życie.

Wtedy stajesz się dziełem Boga. Bóg zaczyna budować w tobie swoje dzieło. On pracuje i sprawia w tobie zarówno chcenie, jak i wykonanie. (List do Filipian 2,13) Pojawia się nowe życie – życie wieczne. Wieczne życie! A ta zawartość, jaką otrzymujesz do swojego ducha, pozostanie z tobą na całą wieczność. Jakież niesamowicie fantastyczne powołanie mamy, gdy szukamy Boga. On chce dać nam uwielbione ciała. Wtedy będziemy mogli panować i rządzić razem z Jezusem Chrystusem przez całą wieczność! (List do Filipian 3,20-21; I List do Koryntian 15,42-44 oraz 49)


Ten artykuł powstał w oparciu o rozmowę z  Kåre J. Smith 
z dnia 21 października 2019 roku.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.