Mowa o krzyżu jest mocą Bożą

Mowa o krzyżu jest mocą Bożą

Czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co może uratować Twoje życie?

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.” (I List do Koryntian 1,18)

Mowa o krzyżu

Gdy Efezjanie otrzymali miłość do wszystkich świętych, apostoł Paweł modlił się o nich, by mogli również otrzymać oświecone oczy serca: „(…) abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.” (List do Efezjan 1,15-23)

Tutaj możemy zobaczyć część tej mocy, jaką Bóg udostępnił tym, którzy wierzą. Gdyby Jezus nie był tak wierny swojemu Ojcu i nie był posłuszny we wszystkim, wtedy objawiałoby się w Nim ciało, które odziedziczył od swojej matki. On jednak powiedział: „(…) wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.” (Ew. Łukasza 22,42) I to właśnie krzyż zrodził w Nim tę Bożą moc. Musiał również żyć przez wiarę, ponieważ stał się sprawcą i dokończycielem naszej wiary. (List do Hebrajczyków 12,2) Ale Jezus nie miałby czego dokończyć, gdyby chociaż raz uległ swojemu ciału, gdyż wtedy mądrość Boża nie wychodziłaby z Niego. Bóg nie mógłby Mu dać tak wielkiej mocy ani podnieść Go z martwych. To właśnie ta skuteczna moc działa również w nas, którzy wierzymy. (List do Efezjan 1,19)

Wszystko to ma związek z krzyżem. To właśnie przez krzyż objawia się Boża moc i Jego mądrość. Dzieło, które się dokonało na Golgocie, to jedna sprawa. Szatan się przeliczył, gdy doprowadził do ukrzyżowania Jezusa. Myślał, że wygrał, gdy Jezus umarł. Ale wtedy dzieło Jezusa zostało dokończone, co oznaczało, że mógł powierzyć Ojcu swojego, całkowicie czystego Ducha. Przeszedł przez wszystko, przez co człowiek może przejść tutaj na świecie, a Jego Duch nigdy nie został skażony czymś z Jego ciała. To jest zwycięstwo. To właśnie jest mowa o krzyżu.

Ukrzyżowani z Chrystusem

My również zostaliśmy powołani, by zasiąść na tronie razem z Jezusem, my, którzy zwyciężamy tak, jak On zwyciężył – pisze o tym apostoł Jan w Objawieniu Jana 3,21. Mowa o krzyżu musi codziennie przynosić efekty w naszym życiu. Jezus mówi o krzyżu, który brał na siebie każdego dnia. Musimy czynić to samo w naszych relacjach z innymi, w stosunku do naszego małżonka, wśród rodzeństwa, braci czy kolegów. Musimy być ukrzyżowani razem z Nim.

Przeczytaj więcej o tym, co to znaczy być ukrzyżowanym z Chrystusem.

Apostoł Paweł daje najmocniejsze świadectwo, jakie można przeczytać w całej Biblii, gdy mówi: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus (…)” (List do Galacjan 2,20) Paweł żył przez wiarę w Boga, który go wzmacniał, pomagał mu i był z nim każdego dnia. To właśnie jest Bóg – Jezus – którego naśladujemy. To właśnie jest wieść o krzyżu, którą głosimy. W ten sposób Boża moc oraz Jego mądrość spoczęły również na Zborze, Kościele, który jest Jego ciałem. Jest napisane, że On wypełnia wszystko we wszystkim. (List do Efezjan 1,23) To jest Jezus Chrystus, nasz Pan.

Wierzmy w poselstwo o krzyżu. Śmierć dla mojej własnej woli. Śmierć dla moich własnych pożądliwości. Śmierć dla wszystkiego, co ma do czynienia z szukaniem swego i egoizmem. Wtedy życie Jezusa zacznie się objawiać w nas, a Jego miłość rozleje się w naszych sercach i wypłynie na zewnątrz – taka sama miłość, którą miał Jezus i którą objawiał tutaj na ziemi.

Ten artykuł został napisany na podstawie rozmowy z Kåre J. Smith z dnia 26 maja 2020.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.