Co Biblia mówi o aniołach?

Co Biblia mówi o aniołach?

To fascynujący temat, ale co naprawdę o tym wiemy ?

Co Biblia mówi o aniołach?

Temat aniołów jest niezwykle interesujący, ale jest tutaj wiele niewiadomych. Biblia daje nam fascynujące wskazówki i pozwala dostrzec niektóre sprawy, ale wiele z tego, co ogólnie wiemy o aniołach, to nic więcej, jak tylko domysły i przypuszczenia. Jednak w Biblii jest kilka razy napisane o aniołach, co możemy wziąć jako pewnik, a to jest bardzo budujące i wzmacniające wiarę!

Wydaje się, że w czasach apostołów ludzie uważali aniołów za rzeczywistość. Po tym, jak Piotr został uwolniony z więzienia, zapukał do drzwi, gdzie zgromadzeni byli bracia. Gdy dziewczyna, która poszła otworzyć drzwi, zapewniła ich, że to Piotr, oni jej odpowiedzieli: „To jego anioł”. (Dzieje Apostolskie 12,15) To była ich pierwsza myśl.

W Liście do Hebrajczyków 1,14 czytamy o aniołach: „Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” Widzimy więc, że aniołowie: a) są duchami i b) są posłani, aby służyć.

Duch Święty ma swoją służbę, a aniołowie swoją. Duch Święty wykonuje swoje dzieło w człowieku, podczas gdy aniołowie pełnią służbę zewnętrzną. Dzieło Ducha jest w ciele – wymaga wody i krwi, śmierci naszego własnego życia – i daje nam dział w boskiej naturze. Aniołowie nie mają działu w tej pracy. Jednak pragną wejrzeć w to wspaniałe dzieło Ducha (I List Piotra 1,12.) Wiedzą, że tutaj dzieją się cudowne rzeczy! Jezus powiedział nam, że aniołowie Boży radują się z jednego grzesznika, który się nawraca. (Ew. Łukasza 15,10).

Dzieci Boże otrzymują kontakt z Bogiem, z Jego ojcowskim sercem przez Ducha, a On posyła swoich aniołów, aby im pomóc. Anioł, a nie Duch, wyprowadził Piotra z więzienia. Podobnie aniołowie uwolnili Daniela z paszczy lwów, Elizeusza od armii króla Syrii, a Lota z Sodomy. „(…) aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” (Ew. Mateusza 18,10) Wiele źródeł pomocy jest dostępnych dla dzieci Bożych, gdyby tylko potrafiły to zrozumieć!

 

Aniołowie mogą być posłani jako odpowiedź na modlitwy

W Biblii mamy wiele przykładów na to, że aniołowie mogą zostać posyłani, jako odpowiedź na modlitwy. „Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle (…) ów mąż Gabriel, (…) rzekł do mnie (…)” (Księga Daniela 9,21-22). Piotr był zamknięty i strzeżony w więzieniu, ale Zbór modlił się o niego żarliwie. „(…) Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! (…)" (Dzieje Apostolskie 12,5-7). To anioł wyprowadził Piotra z więzienia przez ciężką, żelazną bramę, która sama się otworzyła. Pomoc anioła była odpowiedzią na modlitwy.

To, że aniołowie są posyłani, aby udzielać nam zewnętrznej pomocy, jest potwierdzone w wielu miejscach Biblii. „Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” (Psalm 91,10-11). „Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.” (Psalm 34,8). Aniołowie zostali również posłani do Jezusa, aby Go pocieszyć i służyć Mu po trudnych chwilach pokuszeń i prób. (Ew. Mateusza 4,11)

Aniołowie są też wysyłani, aby karać. Król Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud; anioł zabił też 185 000 Asyryjczyków; zabił również Heroda, gdy ten nie oddał chwały Bogu. (II Księga Samuela 24,17; II Księga Królewska 19,35; Dzieje Apostolskie 12,21-23)

Aniołowie i kościół

My – kościół – otrzymujemy poznanie przez objawienie Ducha; aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. (List do Efezjan 3,10) W ten sposób Kościół wzbogaca te władze i zwierzchności Bożą mądrością. Jako dzieci Boże możemy – przez poznanie Boga – wzrastać w naszym wewnętrznym człowieku w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Aniołowie nie mogą tego zrobić, ale mogą służyć świętym, którzy otrzymali poznanie przez kościół.

Apostoł Paweł mówi w I Liście do Koryntian 6,3, że będziemy sądzić aniołów. Nie oznacza to, że będziemy ich potępiać, ale będziemy osądzać, czy pomogli w tym lub w tamtym przypadku. Wielu misjonarzy i innych ludzi zostało uratowanych dzięki pomocy aniołów zesłanych z nieba, którzy usunęli niebezpieczeństwa na ich drodze i przeprowadzili przez trudności. Jaką pociechą jest wiedzieć, że istnieje anioł Pański, który nas prowadzi i nam towarzyszy!

Kiedy zrozumiemy działanie Ducha Świętego i aniołów, możemy modlić się o właściwą pomoc z większym duchowym zrozumieniem. Ważne jest, abyśmy zapoznali się z rzeczywistością, że aniołowie są posłani, aby służyć tym, którzy dostąpią zbawienia. Musimy przyznać aniołom należne im miejsce w naszym życiu wiary i uznać ich pracę. Jak inaczej będziemy mogli brać udział w sądzeniu aniołów? Zastanówmy się nad ich pracą, przyjrzyjmy się, co zostało im wyznaczone do wykonania w przyszłości i jak interweniują nie tylko w życiu jednostki, ale również w wielu wydarzeniach na świecie.

Ten artykuł został napisany w oparciu o inny, zatytułowany „Aniołowie”, który z kolei bazuje na rozmowie z Akselem Smithem. Artykuł ten został opublikowany po raz pierwszy w języku norweskim w czasopiśmie „Ukryte Skarby” (Skjulte Skatter) w czerwcu 1914 roku. Przeczytaj więcej artykułów Aksela Smitha tutaj.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.