Co Biblia mówi o ponownym wstąpieniu w związek małżeński po rozwodzie?

Wśród chrześcijan jest wiele debat o tym, czy rozwiedzeni ludzie mogą ponownie wstąpić w związek małżeński. A co Słowo Boże mówi na ten temat?

Napisane przez AktywneChrześcijaństwo
Co Biblia mówi o ponownym wstąpieniu w związek małżeński po rozwodzie?

Słowa w Biblii to zachęcenia, napomnienia oraz przykazania dane uczniom – tym, którzy chcą naśladować Jezusa i którzy mają ucho na to, co Duch mówi do zborów. To słowa, przynoszące błogosławieństwo tym, którzy są posłuszni, zarówno w tym życiu, jak i w tym, które nadejdzie. Co Słowo Boże mówi na temat małżeństwa, rozwodu i ponownego wstąpienia w związek małżeński? Poniższe wersety pochodzą z Nowego Testamentu. Są to słowa, które Jezus mówił do swoich naśladowców oraz słowa apostoła Pawła.

Słowa Jezusa na temat rozwodu i ponownego wstąpienia w związek małżeński:

Ew. Mateusza 5,31-32

„Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.”

Ew. Mateusza 19,3-11

„I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane.”

Ew. Łukasza 16,18

„Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży.”

Słowa Pawła na temat rozwodu oraz ponownego wstąpienia w związek małżeński
List do Rzymian 7,1-3

Czyż nie wiecie, bracia – mówię przecież do tych, którzy zakon znają – że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża.”

1 List do Koryntian 7,10-11

„Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.”

Ze Słowa Bożego jasno wynika, że Bóg ustanowił małżeństwo, jako związek pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą, a umowa małżeńska obowiązuje tak długo, dopóki oboje partnerów żyje. Mimo, że Biblia daje możliwość rozwodu w niektórych przypadkach, bardzo wyraźnie mówi, że taki rozwód nie usuwa zobowiązań wierności partnerów względem siebie i nie mogą oni ponownie wstąpić w nowy związek małżeński dopóki mąż lub żona żyje.

Wśród chrześcijan jest wiele debat na temat tego, co „naprawdę” miał na myśli Jezus i apostoł Paweł, wypowiadając się na temat małżeństwa, rozwodu i ponownego wstąpienia w związek małżeński po rozwodzie: jaki był kulturowy i religijny kontekst, czy dotyczy to również niewinnej strony, czy są jakieś wyjątki w przypadku niewierności, itd. My jednak wierzymy, że Biblia została zainspirowana Słowem Bożym i jest to jedyna podstawa naszej wiary. Słowa, które wypowiedział Jezus, były skierowane do Jego uczniów – tych, którzy chcą Go naśladować, brać na siebie swój krzyż i składać swoje życie. W Piśmie nie ma żadnych przesłanek, że Boże prawo może być dostosowywane do zmieniających się czasów i ludzkich opinii, ale znajdujemy w nim to, że życie według Bożych praw przynosi błogosławieństwo, pokój i harmonię!

„Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.” (II List Piotra 1,20-21)

„Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (I List do Tymoteusza 6,13-14)

Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, możesz przeczytać więcej na naszej stronie tematycznej „Związki partnerskie i seksualność.”

Czy ten artykuł o rozwodzie i ponownym wstąpieniu w związek małżeński jest pomocą dla ciebie? Poniżej znajdują się propozycje innych artykułów do dalszego czytania:

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.