Wybrani przez Boga: Do czego jesteśmy wybrani?

Wybrani przez Boga: Do czego jesteśmy wybrani?

Jesteśmy ludźmi, których Bóg wybrał przed założeniem świata. Czy wierzysz w to? Czy myślisz o tym?

5 min ·

Kiedy apostoł Paweł pisał swój list do Zboru w Efezie, rozpoczął podkreślając, że zostali oni wybrani przez Boga już przed założeniem świata! My również zostaliśmy wybrani i powołani, by otrzymać dział w tym dziele i rozwoju. Dzieło to może przynieść owoce w naszym życiu. (List do Efezjan 1,1-15)

Wiara w to, że jesteśmy wybrani przez Boga, jest ważną i podstawową częścią tego, co wyznajemy; a Bóg, który nas wybrał
i powołał, ma również moc dokończyć dzieło, które w nas rozpoczął.

Bóg z pewnością nie wybierał ludzi w przypadkowy sposób. To było Bożym zarządzeniem przed założeniem świata, a teraz
w czasie łaski, stało się możliwe w Chrystusie Jezusie, przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. W Nim mamy przebaczenie grzechów (werset 7) i możemy wzrastać oraz rozwijać się przez obfitość łaski danej nam we wszelkiej mądrości i zrozumieniu (werset 8)

Wybrani przez Boga ku nowej i żywej nadziei

W Chrystusie Jezusie jest potężna nadzieja – nowa i żywa nadzieja również dla nas, którzy narodziliśmy się i zostaliśmy zniewoleni przez grzech. Grzech, jaki odziedziczyliśmy, już od pokoleń tkwi
w ludzkości i jest przyczyną ogromnych cierpień i wrogości wśród ludzi.

Jednak teraz otrzymaliśmy nadzieję, że wyjdziemy z tego stanu
i rozpoczniemy życie w zwycięstwie nad grzechem, którym wcześniej byliśmy związani. Możemy rozpocząć zupełnie nowe życie, w którym objawiają się cnoty Chrystusa, zamiast naszej własnej woli i wrogości. Zamiast wymagań i żądań możemy okazać wdzięczność; zamiast oskarżać możemy błogosławić, itd.

Nie ma nic wspanialszego, niż to, by otrzymać powołanie z nieba – od samego Boga! Nie ma piękniejszego i lepszego życia, niż to, by żyć dla Boga. Pomyśl, jak wspaniale jest otrzymać pozwolenie i stać się częścią dzieła, które w obecnym czasie łaski Bóg wykonuje wśród swojego ludu. Każda osoba, która odczuwa Boże powołanie, powinna z całego serca podążać za tym powołaniem i wybraniem, które Bóg dał nam w Chrystusie.

Wybrani, by stać się uczniami Jezusa

Bóg nie pyta o naszą przeszłość, skąd pochodzimy, jaka była nasza rodzina ani o to, co potrafimy sami osiągnąć. On wzywa nas, byśmy stali się uczniami Jezusa. On czyni swoje dzieło w uczniach, a praca ta zaczyna się wtedy, gdy przechodzimy przez drzwi uczniostwa – opuszczamy wszystko, co nasze własne i oddajemy nasze serce oraz życie Bogu. To trwa przez całe nasze życie, jeśli żyjemy tak, jak Paweł pisze w Liście do Galacjan 2,20: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” To jest wielkie dzieło Boże, którego jesteśmy częścią, jeśli tylko ofiarujemy się całkowicie dla Boga i już dłużej nie żyjemy dla samych siebie.

W czasie łaski, w którym obecnie żyjemy, Bóg daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności – teraz i na wieki.
(I List Piotra 1,3-4) Bóg karci nas, by więcej chwały i coraz więcej cnót mogło stać się życiem w nas. (List do Efezjan 1,5-11; List do Hebrajczyków 12,11)

Wybrani do głębszego zbawienia

To wymaga czasu, by zostać całkowicie zbawionym. To wymaga czasu, by objawiła się pełnia nowego stworzenia. Dlatego musimy wykorzystywać czas oraz możliwości, jakie Bóg nam daje. Wszystko, co Bóg zsyła na naszą drogę, ma na celu osiągnięcie głębszego zbawienia. Przez uciski stajemy się świadomi swojego własnego życia. Własne życie to inaczej grzech, który mieszka w naszym ciele, jakie odziedziczyliśmy po ojcach. (I List Piotra 1,18-21) Gdy zobaczymy nasze własne życie, musimy uniżyć samych siebie
i przyznać się do tego – nie usprawiedliwiać się, nie tłumaczyć, nie żyć dalej dla samych siebie. Tylko wtedy, gdy przyznamy się do prawdy o nas samych, możemy zostać zbawieni na wskroś i na zawsze (List do Hebrajczyków 7,25). To jest wspaniałe uwolnienie, które sprawia, że mamy radość we wszystkich okolicznościach życia.

Służba Bogu jest pełna nadziei i bardzo się opłaca! Każdy, kto uchwyci się swojego niebiańskiego powołania i wierzy w twórczą moc, która jest w Bogu, może Jemu służyć. Bóg może wykonać wspaniałe i twórcze dzieło w każdym człowieku, który jest wierny swojemu powołaniu. Nie da się znaleźć tej wspaniałej możliwości
w innych miejscach, ani w innych źródłach. Nie bierz pod uwagę przeszłości, ani tego, skąd pochodzisz, lecz uchwyć się wiary w moc oraz pomoc, jaką Bóg daje nam przez ewangelię. Wszelkie duchowe błogosławieństwa zawarte w Chrystusie są dla tych, którzy są Jemu posłuszni! (List do Hebrajczyków 5,9)


Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i opublikowany po raz pierwszy pod tytułem „Wybrani przez Boga”
w czasopiśmie BCC Skjulte Skatter ( Ukryte Skarby) w czerwcu 2016 roku. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.