4 kroki do tego, by zostawić przeszłość za sobą

4 kroki do tego, by zostawić przeszłość za sobą

Być może żałujesz przeszłości, ale dzięki przebaczeniu grzechów, możesz patrzeć w przód i podążać w kierunku wspaniałej przyszłości.

5 min ·

Bóg obiecał nowe życie wszystkim, którzy wierzą w Jezusa. Pozostawienie przeszłości za sobą zmienia życie, a Bóg będzie ci pomagał i wzmacniał cię na każdym kroku twojej drogi.

Krok 1: Wyznanie, upamiętanie i prośba o przebaczenie

Patrzysz na swoje grzechy z przeszłości i zdajesz sobie sprawę, że musisz się zmienić. Upamiętanie się oznacza, że nie tylko żałujesz tego, co było, ale też pragniesz całkowicie zmienić swoje serce. Zawierasz przymierze z Bogiem i nie chcesz już więcej postępować tak, jak dotychczas. Wyznajesz swoje grzechy Bogu i modlisz się, by ci przebaczył.

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (I List Jana 1,9)

„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!” (Psalm 51,10)

Tutaj można przeczytać więcej: Czekają na ciebie otwarte drzwi

Krok 2: Otrzymujemy przebaczenie

Mając czystą kartę otrzymujemy nowy start. Wina za grzechy, które popełniłeś w przeszłości, dzięki przebaczeniu została zdjęta. Nigdy więcej nie musisz się martwić o grzechy, które popełniłeś w przeszłości, ponieważ zostały całkowicie przebaczone. Teraz masz możliwość się nawrócić; prowadzić zupełnie nowe życie.

„Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.” (Księga Micheasza 7,19)

„Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.” (List do Kolosan 1,13-14)

„A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.” (List do Hebrajczyków 10,17)

„Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją” (Psalm 103,12-13)

Tutaj można przeczytać więcej: Czy zaszedłem już za daleko, by otrzymać przebaczenie?

Krok 3: Otrzymujemy nowe serce i nowy zmysł

Całe twoje nastawienie zmysłu się zmienia. Mimo, że w dalszym ciągu jesteś kuszony, masz teraz nowe serce i zmysł, które dał ci Bóg i pragniesz tylko tego, co dobre. Zamiast podążać za swoimi starymi przyzwyczajeniami i zainteresowaniami, twoje zainteresowanie jest w Królestwie Niebios i wraz z Chrystusem szukasz tego, co jest w górze. (List do Kolosan 3,1) Nie musisz już dłużej być niewolnikiem grzechu tylko dlatego, że jesteś kuszony. Przez moc Ducha Świętego możesz przezwyciężyć złe skłonności i pożądliwości w twojej naturze. (List do Rzymian 8,12)

„Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.” (Księga Izajasza 43,18-19)

„I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.” (Księga Ezechiela 36,26)

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (II List do Koryntian 5,17)

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” (List do Galacjan 2,20)

Tutaj można przeczytać więcej: Żywa wiara: stać się nowym stworzeniem!

Krok 4: Idziemy naprzód nową i żywą drogą

Teraz jesteś gotowy robić postępy i walczyć o życie w Chrystusie. Twoja miłość do Jezusa oraz wdzięczność za wszystko, co On uczynił dla ciebie, prowadzi cię i pragniesz naśladować Jezusa, jako prawdziwy uczeń. (Ew. Łukasza 9,23) Zniechęcenie, lenistwo, brak nadziei i tym podobne nie mają miejsca w twoim sercu, gdyż wierzysz w to, co mówi Słowo Boże. Definitywnie zostawiłeś przeszłość za sobą, niezależnie od tego, co szatan próbuje ci wmówić, a twoja przyszłość jest pełna nadziei i wiary.

„Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 3,13-14)

„A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.” (Ew. Łukasza 9,62)

„Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” (List do Rzymian 8,13-14)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.