Czym jest chrzest Duchem Świętym?

Czym jest chrzest Duchem Świętym?

Chrzest Duchem Świętym doprowadza nas do wzrostu w owocach Ducha.

Chrzest Duchem Świętym może budzić wiele pytań. Czy dana osoba doświadczyła chrztu Duchem Świętym, czy nie? Czy jest to wyjątkowe doświadczenie, czy też każdy, kto nawraca się do Boga, przeżywa chrzest Duchem? Czy można być ochrzczony Duchem Świętym, nie mówiąc językami? Czy wszyscy, którzy mówią językami, zostali ochrzczeni Duchem Świętym?

Dlaczego powinniśmy starać się o chrzest Duchem Świętym?

Jak myślisz, dlaczego jest tak wiele pytań dotyczących tego tematu? Ludzie nie myślą o owocach Ducha, a jedynie o darach i doznaniach. Opowiadają o tym, jak wyglądało ich doświadczenie związane z aktem chrztu i bardzo często wyolbrzymiają i przesadzają, chcąc przekonać innych, by w podobny sposób przeżyli chrzest Duchem Świętym. Przez to osoba, która pragnie być ochrzczona Duchem, zwraca większą uwagę na sposób, w jaki się to dzieje, niż na rzeczywiste doznanie mocy Ducha Świętego. Jest to ogromną przeszkodą dla wielu ludzi, którzy pragną przeżyć chrzest Duchem Świętym.

Jezus dał apostołom jasne wskazówki dotyczące tego, do czego potrzebny jest Duch Święty, w jaki sposób można Go otrzymać i jakie znaki o tym świadczą: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dzieje Apostolskie 1,8)

(Jaki jest cel pracy Ducha Świętego?)

Apostołowie nie mieli pojęcia, w jaki sposób tego doświadczą, ale kiedy to nastąpiło, nie mieli żadnych wątpliwości, że to się stało. Fakt, że nie zawsze dzieje się to w takich samych okolicznościach, jest oczywisty – tak, jak pisze apostoł Piotr: „A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku.” (Dzieje Apostolskie 11,15). Domownicy Korneliusza również nie mieli pojęcia, w jaki sposób tego doświadczą. Początkowo zrozumienie tego, że poganie również mają udział w łasce, było dla Żydów tak trudne, że Piotr i inni potrzebowali znaku, by upewnić się, że jest to prawdą.

Jest napisane o modlitwach, które służą zaspokojeniu własnych namiętności. (List Jakuba 4,3) Jest to dosyć powszechne, nawet w naszych czasach, że osoba starająca się o chrzest Duchem Świętym, szuka jedynie duszewnych doznań i darów Ducha. Jest to normą wśród tych, którzy spierają się o formę tych przeżyć, opowiadając w bardzo emocjonalny sposób o swoim osobistym doświadczeniu.

(Dlaczego otrzymujemy duchowe dary oraz w jaki sposób powinniśmy ich używać?)

Istnieje wiele duchów. Duch Święty nazywany jest również „Duchem Prawdy.” (Ew. Jana 16,13) i On doprowadzi nas do wszelkiej prawdy. Natomiast wśród ludzi, którzy szczycą się chrztem Duchem Świętym, często zauważamy wiele podziałów i kłótni. Być może jest to spowodowane tym, że są napełnieni innymi duchami.

Dlaczego potrzebujemy chrztu Duchem Świętym?

Co więcej – apostoł Paweł wzywa tych, którzy otrzymali Ducha, by chodzili w Duchu, ponieważ wtedy nie będą pobłażali żądzy cielesnej. Innymi słowy: można otrzymać Ducha, ale nie chodzić w Nim. Tacy ludzie są zawsze bardziej zajęci darami Ducha, niż przynoszeniem owoców Ducha. Nie można przynosić owoców Ducha, nie otrzymawszy Ducha. Jeśli pragniesz doświadczyć chrztu Duchem Świętym, by otrzymać moc z góry i przynosić owoce Ducha oraz być świadkiem Jezusa – wtedy nie ma ryzyka, że zostaniesz napełniony innymi duchami. (List do Galacjan 5,22)

Czytamy, że uczynki ciała takie jak wszeteczeństwo, nieczystość, zazdrość, spór, gniew, itd są jawne. Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ważne jest więc nie to, czy mówisz językami, lecz to, czy ukrzyżowałeś swoje ciało wraz z chęciami i pożądliwościami. Jeśli tak, to jesteś Chrystusowy. (List do Galacjan 5,16-26)

Poselstwo zawarte w Piśmie Świętym jest bardzo wyraźne. Nie ma znaczenia sposób, w jaki zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, gdyż „Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.” (List do Rzymian 8,13). To powinno ułatwić zrozumienie tego, czy ktoś został wypełniony mocą z wysokości, czy też nie. Ważne jest, by pragnąć chrztu Duchem Świętym w celu otrzymania mocy z góry, by ukrzyżować swoje ciało wraz z chęciami i pożądliwościami i należeć do Jezusa Chrystusa. Co więcej, ważne jest, by stale być prowadzony Duchem, aż doprowadzi nas do wszelkiej prawdy. Wtedy możemy dążyć do duchowych darów według potrzeb, jakie dostrzegamy, będąc pędzeni miłością. (I List do Koryntian 12,7 oraz 31) W rozdziale 13 tego listu czytamy o miłości, która nas zachęca i motywuje.

Nie wszyscy, którzy nawracają się do Boga, doświadczają swojego nawrócenia w taki sam sposób; podobnie jest z chrztem Duchem Świętym. Ponadto – nawrócenie i chrzest Duchem Świętym w niektórych przypadkach może odbyć się w tym samym momencie. Bóg nie ustanowił żadnych stałych ram czy form na to przeżycie – jednak nie możemy spocząć, zanim nie otrzymamy mocy z góry; wtedy krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa stanie się naszą chlubą. (List do Galacjan 5,24; 6,14) Następnie, „wyzwoleni od grzechu,” staniemy się sługami Bożymi. (List do Rzymian 6,22)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.