Co to znaczy cierpieć w ciele?

Co to znaczy cierpieć w ciele?

„(…) gdyż kto w ciele cierpiał, zaniechał grzechu”. Są to znane słowa, ale czy naprawdę rozumiemy, co to oznacza dla nas w naszym codziennym życiu?

(Kliknij, by posłuchać nagrania audio tego artykułu w języku angielskim: What does it mean to suffer in the flesh?)

Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie [w ciele – tłum. angielskie] cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.” (I List Piotra 4,1-2)

Z powyższych wersetów wynikają trzy oczywiste sprawy:

  1. My sami musimy cierpieć w ciele, by zaniechać grzechu – nie tylko Chrystus, który cierpiał za nas.
  2. Jedynie przez cierpienie w ciele możemy zakończyć z grzechem.
  3. Jest to naprawdę możliwe, by zaniechać grzechu i czynić wolę Bożą.

Chrystus cierpiał w ciele

Kiedy Piotr pisał, że „Chrystus cierpiał w ciele” nie miał na myśli fizycznego cierpienia Chrystusa. To jest jasne – same fizyczne cierpienia nie prowadzą do tego, że ktoś zaniecha grzechu. Mamy na to wiele przykładów wokół nas i w historii świata.

Nie, Chrystus cierpiał w ciele, kiedy przyszedł w podobieństwie człowieka, miał takie samo ciało i krew, jak dzieci i był kuszony we wszystkim tak, jak my, ale nie zgrzeszył! (List do Filipian 2,7; List do Hebrajczyków 2,14; 4,15) To właśnie w tym ludzkim ciele i krwi był posłuszny aż do śmierci. A posłuszeństwa nauczył się przez to, co wycierpiał. (List do Filipian 2,8; List do Hebrajczyków 5,8)

Znajdujemy dowody tego cierpienia, gdy Jezus z wielkim błaganiem i ze łzami wołał do swojego Ojca, a Jego pot spływał, jak wielkie krople krwi. Tak intensywna była Jego walka w pokuszeniu. (Ew. Łukasza 22,41-44; List do Hebrajczyków 5,7) A w cierpieniu, Jego całym pragnieniem było: „Ojcze (…) wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.” Jezus musiał stoczyć ogromną walkę i przejść przez wielkie cierpienia, by to się mogło udać. A rezultat był taki, że przezwyciężył swoją własną wolę, by wola Ojca mogła dziać się na ziemi, tak jak w niebie. (Ew. Mateusza 6,10)

„Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi.” (List do Hebrajczyków 10,7)

Przeczytaj więcej tutaj: “Twa wola niech się stanie!”

My również mamy cierpieć w ciele

Teraz nasza kolej, by cierpieć w ciele i zaniechać grzechu. Jezus również o tym wyraźnie mówi, gdy tłumaczy, kto może być Jego uczniem (naśladowcą): „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa.” (Ew. Łukasza 9,23-24; 14,26-27)

Te cierpienia napotykamy w czasie pokuszenia, gdy mamy zmysł Chrystusowy, który mówi „wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie”. Zauważamy, że nasze ciało nie tak łatwo rezygnuje ze swoich namiętności i pożądliwości. (List Jakuba 1,14; List do Galacjan 5,24) Wtedy, tak jak Jezus, musimy wołać o pomoc. My również musimy nauczyć się posłuszeństwa przez te cierpienia (to znaczy, gdy cierpimy w ciele).

Jednak najwspanialsze jest to, że Jezus, przeszedł przez to samo i nigdy nie zgrzeszył, ale zna i rozumie pokuszenia oraz cierpienia, z jakimi musimy się zmierzyć. Dlatego też jest w stanie nam pomóc, kiedy jesteśmy kuszeni. (List do Hebrajczyków 2,17-18) „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4,16)

Pomoc, jaką otrzymujemy, jest mocą Ducha Świętego, który sprawia, że jesteśmy w stanie zaprzeć samych siebie i wziąć na siebie swój krzyż. A to po prostu oznacza, że mówimy „Nie!” każdemu pokuszeniu – sumiennie, raz za razem, aż dane pokuszenie zostanie przezwyciężone. „Nie” dla naszej własnej woli; dla chęci i pożądliwości ciała. To boli, gdy zapieramy się tych pożądliwości. Właśnie to znaczy cierpieć w ciele. Ale jeśli wiernie tak czynimy, jeśli przeciwstawiamy się pokuszeniu i nie powracamy do tego, co było, krok po kroku przezwyciężamy grzech w danej dziedzinie.

Przeczytaj więcej tutaj: 12 wersetów biblijnych potwierdzających, że Jezus był człowiekiem, którego możemy naśladować

Rezultat cierpienia w ciele

Wspaniały rezultat cierpienia w ciele jest opisany w końcówce tego wersetu. Nie musimy już dłużej żyć według naszych chęci, ale możemy żyć według woli Bożej. Nie wypełniamy już dłużej chęci ciała, lecz chodzimy w Duchu, który prowadzi nas według woli Bożej. Wtedy otrzymujemy owoce Ducha, jako naszą własną naturę. Wzrastamy w miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, wstrzemięźliwości. (List do Galacjan 5,16-25) Przestajemy grzeszyć i otrzymujemy Boską naturę! (II List Piotra 1,4) Stajemy się uczniami i naśladowcami Jezusa. Prawdę mówiąc, On pragnie, byśmy stali się Jego braćmi!

„Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi.” (List do Hebrajczyków 2,10-11)

To właśnie dzięki tej obietnicy i radosnej nadziei możemy powiedzieć razem z apostołem:

„Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.” (II List do Koryntian 4,17-18)

„A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.” (List do Rzymian 8,17-18)

„Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili.”(I List Piotra 4,12)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.