24 wersety z Biblii, przydatne do walki z lenistwem

24 wersety z Biblii, przydatne do walki z lenistwem

Zapamiętaj kilka wersetów i użyj je, jako broni przeciwko lenistwu, ospałości i próżnowaniu!

Wersety biblijne dotyczące lenistwa oraz pomoc do walki z nim

Większość z nas potrafi dostrzec w sobie przynajmniej odrobinę lenistwa. Nie ma nic złego w tym, by trochę odpocząć, zrelaksować się po długim dniu pracy czy poświęcić czas na „doładowanie baterii” i przemyślenia na temat mijającego dnia. Jeśli jednak wiemy, że powinniśmy być gdzieś indziej i robić coś pożytecznego; albo odczuwamy, że Duch mówi nam, by coś wykonać, a my pozostajemy na swoim miejscu i próżnujemy, jesteśmy obojętni
i ignorujemy potrzeby innych, wtedy potrzebujemy napomnienia: „Idź do mrówki, leniwcze! Przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał (…)”

Mogą istnieć różne powody naszej bezczynności i możemy mieć różne ograniczenia, które utrudniają bądź uniemożliwiają nam działanie. Jednak Bóg wie, ile jesteśmy w stanie znieść. On nie da nam zadania, którego nie potrafilibyśmy wykonać. Jest różnica między zrozumieniem własnych ograniczeń, a niedocenianiem tego, co Bóg może wykonać przez nas – jeśli tylko jesteśmy chętni!

Zapamiętaj tych kilka wersetów biblijnych dotyczących lenistwa, by następnym razem, gdy będziesz kuszony to tego, by próżnować
i odpoczywać na sofie, chociaż czujesz, że jest lepszy sposób na wykorzystanie twojego czasu – wtedy możesz ich użyć. Kiedy będziesz się zmagał i wybierał pomiędzy „wygodą dla swojego ciała,” a „wyjściem poza strefę swojego komfortu” – możesz użyć tych wersetów, jako broni przeciwko lenistwu – grzechowi, który już od wieków skradł ludziom wiele drogocennego czasu!

Motywacja, by działać, gdy nie masz na to ochoty

List do Rzymian 6;11-14

„Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.”

Uważanie samych siebie za umarłych dla grzechu, to decyzja, którą podejmujemy – nasze ciała nie będą dłużej używane do służby grzechowi! Przypominamy sobie o tej decyzji, gdy jesteśmy kuszeni. Decyzja ta nie ma nic do czynienia z naszymi uczuciami!

List do Galacjan 2;20

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję już więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”

List do Hebrajczyków 3;15

„(…) Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu.”

I List do Koryntian 9;24-27

„Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał; Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.”

Przeczytaj również: „Jak mogę przezwyciężyć grzech, kiedy nie mam na to ochoty?”

Motywacja, by dokładać jak najwięcej starań we wszystko, co czynimy

List do Kolosan 3;23-24

„Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.”

Księga Kaznodziei Salomona 9;10

„Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.”

Ew. Łukasza 16;10

„Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i w wielkiej jest niesprawiedliwy.”

List do Hebrajczyków 6;11-12

„Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę
i cierpliwość dziedziczą obietnice.”

List do Filipian 2;12-13

„Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie.”

Przypomnienie, dlaczego Bóg dał nam ciało

I List do Koryntian 6;19-20

„Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem wykupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.”

List do Rzymian 12;1-2

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

List do Hebrajczyków 10;5-7

“ „(…) Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; (…) Tedy rzekłem: Oto przychodzę – aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi.”

To było nastawienie Jezusa oraz Jego dzieło, gdy był tutaj na ziemi. My również otrzymaliśmy ciało od Boga, a przez wykonywanie Jego woli na tym świecie udowadniamy, że Boża wola jest dobra, miła i doskonała. W nadchodzących wiekach kwestia ta będzie niezaprzeczalna.

Przeczytaj również: Czy wiesz, dlaczego Bóg dał tobie ciało? oraz Dlaczego Bóg mnie stworzył?

Co mówi Biblia na temat lenistwa

Przypowieści Salomona 6;6-11

„Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze! Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny.”

Księga Jeremiasza 48;10

„Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale, i przeklęty, kto powstrzymuje jego miecz od krwi!”

Jeżeli żołnierz na polu bitwy z jakiegoś powodu nie użyje swojego miecza przeciwko wrogowi, wtedy prędzej, czy później wróg ten go pokona. Jako wojownicy Boga, jesteśmy również powołani do walki – przeciwko grzechowi w naszym ciele. Jeśli nie chcemy odmówić naszym chęciom pokarmu, jakiego żądają i cierpieć – wtedy poddajemy się w pokuszeniu i ulegamy pożądliwościom ciała.

Przeczytaj również: Jak powinniśmy walczyć przeciwko grzechowi w ciele?

Przypowieści Salomona 10;4-5

„Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę.”

Przypowieści Salomona 14;23

„Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty.”

Przypowieści Salomona 19;15

„Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód.”

Przypowieści Salomona 18;9

„Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika.”

I List do Tymoteusza 5;8

„A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.”

Przypomnienie, że nasz czas jest krótki

List Jakuba 4;14

„Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika.”

Ew. Jana 9;4

„Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać.”

II List do Koryntian 6;2

„(…) Oto teraz czas łaski, oto teraz czas zbawienia.”

List do Efezjan 5;15-16

„Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe.”

List do Rzymian 13;11-14

„A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości.”

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.