O czym trzeba wiedzieć, gdy się odda swoje życie Chrystusowi

O czym trzeba wiedzieć, gdy się odda swoje życie Chrystusowi

Teraz jesteś gotowy, by zacząć całkowicie nowe życie!

7 min ·

Zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, uporządkowałeś swoje sprawy względem ludzi na tyle, na ile byłeś ich świadomy, otrzymałeś przebaczenie swoich grzechów i masz pokój z Bogiem. Ciężar został z ciebie zdjęty; czujesz się lekki i gotowy do nowego, pełnego znaczenia i wartości życia w Chrystusie.

Biblia mówi: I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.” (List do Efezjan 2,1-3)

Widzimy więc, jak wielkie jest Boże miłosierdzie, które uratowało nas z pozornie niemożliwych okoliczności. Jesteśmy wybawieni nie tylko z naszych grzechów, ale także od wpływu sił duchowych, które sprawiają, że ludzie postępują w sposób daleko wykraczający poza ich kontrolę.

Nowe życie w Chrystusie = całkowicie nowe pragnienia

Ten fragment pokazuje nam również, jak powinno wyglądać nasze chrześcijańskie życie. Poprzez doświadczenia poznajemy, że wciąż jesteśmy związani naszą własną naturą – sposobem myślenia, sposobem, w jaki reagujemy na określone osoby i sytuacje, gdy nasze uczucia idą w górę i w dół zgodnie z naszym „nastrojem”, czy też okoliczności, w których nie możemy powstrzymać się od robienia zła. Możemy znaleźć się w sytuacji, w której nadal „spełniamy pragnienia ciała”, często nie zdając sobie z tego sprawy, aż dopiero po fakcie. Jednak różnica polega na tym, że nie chcemy takimi być. Jeżeli Bóg postanowił okazać nam miłość przez tak wielkie zbawienie, to zapewne ma większe plany względem nas, niż tylko przebaczenie grzechów.

Czytamy dalej w Liście do Efezjan 2, 8-9: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Przez wiarę, Boży dar – łaska – spoczęła na nas, gdy przyszliśmy do Jezusa, aby prosić o przebaczenie naszych grzechów i otrzymać je. Musimy trwać w tej wierze przez całe nasze chrześcijańskie życie: w wierze wołającej o łaskę, która oznacza również moc ku pomocy za każdym razem, gdy jesteśmy w potrzebie (List do Hebrajczyków 4,16.) Jest to moc, by powiedzieć „Nie!”, kiedy tylko jesteśmy kuszeni, by postępować według starego sposobu życia, starych przyzwyczajeń i nawyków. Jest to panowanie nad złością, nad byciem zgorzkniałym lub zazdrosnym, nad chowaniem urazy do innych z powodu tego, jak nas potraktowali. Obyśmy naprawdę mogli im przebaczyć i modlić się za nich; krótko mówiąc, to zmienia całe nasze życie.

Szukaj mocy od Boga, by prowadzić zwycięskie życie

To jest chrześcijańskie życie – życie walki z grzechem i szatanem; to jest wojna, w której mamy zwyciężyć tak, jak Jezus. On przezwyciężył grzech, będąc przez całe życie posłusznym głosowi swojego Ojca, a ostateczne zwycięstwo odniósł nad szatanem wtedy, gdy został ukrzyżowany na krzyżu Golgoty. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą, pisze apostoł Paweł w I Liście do Koryntian 1,18. To właśnie tej mocy potrzebujemy, by również prowadzić zwycięskie życie.

Przeczytaj również: Słowo o krzyżu: chrześcijaństwo w praktyce

Musimy osobiście otrzymać wiarę w te wersety: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” (List do Galacjan 2,20) oraz: „(…) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi.” (List do Rzymian 6,6) W ten sposób Duch Święty daje nam moc, by wstępować w ślady Jezusa; tracimy nasze własne życie, a w zamian zyskujemy Jego życie. Tej mocy musimy szukać, by móc zwyciężyć; tę moc Jezus obiecał uczniom, zanim został podniesiony do nieba. Ta moc jest dzisiaj dostępna dla wszystkich, którzy pragną uwolnić się od siebie samych oraz żyć tak, by całkowicie podobać się Panu.

Przeczytaj również: Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego?

Pomyśl, że możesz stać się łagodną osobą, zamiast tej, która wcześniej “wpadała we wściekłość” z powodu najmniejszej prowokacji! Jeśli jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem, wtedy otrzymujemy moc, by zwyciężyć w pokuszeniu. To wspaniałe świadectwo dla tych, którzy nas znają, że coś się dzieje i zmienia w naszym życiu!

Nie możesz tego dokonać sam

Jeśli chcesz wzrastać, jako chrześcijanin, potrzebujesz pokarmu. Znajdziesz go, czytając Biblię – jest to podręcznik życia – oraz modląc się o rozwój i wzrost, by stać się bardziej podobnym do Jezusa, a także modląc się o innych ludzi. W obu przypadkach potrzebujemy pomocy oraz prowadzenia Ducha Świętego. To ten Duch inspirował autorów Ksiąg w Biblii, by je napisali i to On będzie nam pomagał zrozumieć wszystko, co zostało napisane. Potrzebujemy również spotykać się z innymi ludźmi, którzy prowadzą zwycięskie życie na tyle, na ile rozumieją. Rozmowa z kimś o naszej nadziei oraz dzielenie się tym, co jest naszą potrzebą, wzmacnia społeczność i jest dla nas wielką pomocą, by wzrastać w naszym życiu.

Musimy oczekiwać, że otrzymamy pomoc od Boga. On jest naszym Ojcem, który pragnie tylko tego, co najlepsze dla swoich dzieci – i On chce rozwijać osobiste relacje z każdym ze swoich dzieci. „(…) każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem.” (Księga Izajasza 50;4-5) Bądźmy więc takimi, którzy budzą się każdego ranka i pozwalają Bogu mówić do siebie. Bądźmy zdeterminowani, by postępować tak, jak On nam mówi. On da nam wszelką moc (łaskę) której potrzebujemy, by czynić to, o co prosi. To właśnie znaczy oddać swoje życie Jezusowi: my, którzy jesteśmy wyłącznie grzesznikami od urodzenia i pełni złych nawyków, zostaliśmy powołani przez Jezusa, by prowadzić całkowicie nowe życie w Chrystusie, które przyniesie cześć i chwałę Jego imieniu!

Podejmujesz dobrą decyzję, kiedy wybierasz, by zwrócić się do Jezusa. Jego pragnieniem jest ci pomóc oraz całkowicie przekształcić cię wewnątrz. On pragnie cię błogosławić dużo bardziej, niż to sobie możesz wyobrazić i niż tego sobie życzysz. Ufaj Jemu z całego twojego serca, a doświadczysz wspaniałych rzeczy w swoim życiu.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.