26 wersetów Biblijnych o Duchu Świętym

26 wersetów Biblijnych o Duchu Świętym

Kim jest Duch Święty? W jaki sposób możemy Go otrzymać? Czym się zajmuje?

Bez Ducha Świętego niemożliwe jest prowadzić prawdziwe chrześcijańskie życie jako uczeń Jezusa. Poniżej wybraliśmy wersety biblijne na temat Ducha Świętego – o Jego roli, o tym, w jaki sposób możemy Go otrzymać i jak może nam pomóc.

Obietnice biblijne na temat Ducha Świętego

„A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.” (Dzieje Apostolskie 1,4-5)

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Ew. Mateusza 28,19-20)

Tutaj można przeczytać: Jaka jest rola Ducha Świętego?

Nadejście Ducha Świętego

“A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.” (Dzieje Apostolskie 2,1-4)

Otrzymanie Ducha Świętego – wersety biblijne na temat chrztu Duchem

„Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie." (Ew. Mateusza 3,11)

„A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dzieje Apostolskie 2,38)

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.” (Ew. Łukasza 11,13)

„A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.” (Dzieje Apostolskie 5,32)

Tutaj można przeczytać więcej o chrzcie Duchem Świętym.

Duch Święty – jako pieczęć

“A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.” (List do Efezjan 4,30)

„W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego.” (List do Efezjan 1,13-14)

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.” (List do Rzymian 8,14-17)

Duch Święty – jako Pocieszyciel i Duch prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.” (Ew. Jana 14,15-18)

„To wam powiedziałem z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” (Ew. Jana 14,25-26)

„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie.” (Ew. Jana 15,26.)

„Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was (…) Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.” (Ew. Jana 16,7;12-14)

Pocieszyciel, Duch Święty, przypomina nam Boże Słowa w naszych codziennych okolicznościach. To jest prawdziwe pocieszenie! Jako ludzie, jesteśmy zajęci wieloma codziennymi obowiązkami i wtedy łatwo skupiać się na czymś innym, niż tym, co ma wieczną wartość. Duch Święty w jednej chwili może nam przypomnieć np. by nie oddawać złem za zło albo wszelką troskę złożyć na Niego – wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujemy.

„Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić.” (Ew. Łukasza 12,12)

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.” (List do Rzymian 8,26-27)

Tutaj możesz przeczytać więcej dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego.

Duch Święty – jako moc

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dzieje Apostolskie 1,8)

Piotr, który zaledwie kilkanaście dni wcześniej był tak słaby i bojaźliwy, że nie miał odwagi przyznać się do Jezusa, mimo że tak naprawdę chciał to uczynić – w jednym momencie został napełniony mocą, gdy Duch Święty spoczął na nim. Czy ty również masz pragnienie i wielką tęsknotę w sercu, by wieść czyste życie dla Jezusa? Czy chcesz powiedzieć: „Nie!” w pokuszeniu, ale brakuje ci mocy, by to uczynić? Módl się o Ducha Świętego! On da ci moc, jakiej potrzebujesz, by sprzeciwić się grzechowi tak, jak nigdy wcześniej tego nie doświadczyłeś!

„A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.” (Dzieje Apostolskie 4,31)

Przeczytaj również: Duch Święty: ogromna, wyzwalająca moc

Postępować według Ducha

„Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.” (List do Galacjan 5,25)

Z tego wersetu jasno wynika, że jeśli otrzymaliśmy Ducha Świętego, mamy przed sobą drogę – postępować według Ducha [chodzić w Duchu tłum. norw.] a to oznacza być posłusznym Duchowi.

„Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.” (List do Galacjan 5,16-17)

„Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.” (List do Rzymian 8,12-13)

„Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni.” (List do Hebrajczyków 3,7-8)

„Ducha nie gaście.” (I List do Tesaloniczan 5,19)

Możesz przeczytać również: Przypomnienie o tym, jak ważne jest posłuszeństwo

Rezultat postępowania według Ducha

„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.” (List do Galacjan 5,22-23)

„(…) a zamysł Ducha, to życie i pokój.” (List do Rzymian 8,6)

„A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.” (List do Rzymian 15,13)


Czy te wybrane wersety Biblijne o Duchu Świętym stały się dla ciebie pomocą? Czy chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o Duchu Świętym? Możesz znaleźć i przeczytać wszystkie artykuły o Duchu Świętym na naszej stronie tematycznej.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.